بهار
۱۳٩۱/۱/۳٠
مقاله -نقش تعلیم وتربیت فرزندان در اعتلای فرد وجامعه ... نظرات() 

 

 نویسنده : هما آقا جعفری

 

        

                بنی   آدم اعضای یک پیکرند        
                                               که در آفرینش زیک گوهرند                   

              چو عضوی به درد آورد روزگار        

                                                    دگر  عضوها  را  نماند  قرار

 

 

مقدمه  

     

              
  انسان فطرتأ موجودی اجتماعیست ورشدوکمال وسعادتمندی وی وابسته به ا جتماع است واز طرفی سلامتی عمومی جامعه نیز در گرو بهداشت وسلامتی افراد آن جامعه است این رابطه متقابل وتنگاتنگ ایجاب میکند والدین به ضرورت پرورش وتربیت فرزندان خود توجه کنندتا جامعه ای سالم داشته باشیم از طرقی پدران ومادران آگاه میدانند که پرورش و تربیت فرزندان از بدوتولدآغاز می شود زیرابخش اصلی شخصیت کودکان در چند سال ابتدای  زندگی شکل میگیرد وبتدریج کامل میشود.

خالق جهان  هستی در بین همه موجودات عالم تنهابه انسان ویژگیهای خاصی بخشیده است که در میان سایر موجودات جهان ممتازگشته است این کمال وبرتری زمانی آشـکارمی شود که استعدادها ی نهفته وبالقوه ی وی با مراقبت ها ودلسوزی های والدین شکوفا شود وبه مرحله فعلیت برسد.

 انسان موجودی است با دو بعد جسمانی و روحانی یابعد مادی ومعنوی ،اهمیت اساسی انسان در تکامل روحی وروانی اوست یعنی کمال وی  درشخصیت و اخلاق ورفتارش آشکار می شود .  پس برای دستیابی فرزندان به  مراحل عالی کمال و رشد وشکوفایی آنان بایدراهی را برگزید که  به سر منزل مقصود رسید راهی که با خلقت وفطرت انسان سازگار وهماهنگ باشد. بر کسی پوشیده نیست که عقل وعلم ودانش برای کسب فضیلت وخلق وخوی نیکو به آدمی یاری می کند اما به تنهایی کاقی نیست بلکه نیازمنددستاویزی محکم تر یعنی اخلاقی است که منشا توحیدی داشته باشد زیراایمان واقعی به خداوند  می تواند انسان را از لغزشهاومفاسد اخلاقی باز دارد.

                                                                                                                  
                           
  ضرورت  پرورش و  تربیت فرزندان   

             

   تربیت و پرورش فرزندان از بدو تولد آغاز می شودوتا شش سالگی دوره حساس و سرنوشت سازی برای شکل گیری شخصیت آنان است. همچنین سالهای شش تا چهارده سالگی نیزدررشد شخصیت افراد مؤثر است.ازنظرعلم روانشناسی یک سوم رفتارهای شخصیتی هرفرد ازطریق ژنتیکی به ارث می رسد ودو سوم آن تحت أثیر تعلیم وتربیت و محیط واجتماع شکل می گیرددر اینجا ست که وظیفه سنگین پدران ومادران در تربیت فرزندان آشکارمی شودزیرا پروش صحیح ومحبت وتوجه کافی دراین دوران موجب میشود که کودکان امروز در آینده افرادی بااعتماد به نفس باشند و در اجتماع احساس امنیت وآزادی کنند این دسته ازکودکان دربزرگ سالی با افرادجامعه ارتباط صحیح ومنطقی برقرارمی کنندوضمن احساس تعاون وهمکاری در اجتماع میتواننداستعدادهای خودراشکوفا کنندوخلاقیت ونو آوری داشته باشند این  افراد قادرخواهندبوددرک درستی از واقعیت های ىیرامون و اجتماعی که در آن زندگی می کنند داشته باشند .مثلأ نقاط ضعف اخلاقی خودودیگران رابه عنوان یک حقیقت می پذیرند و  می کوشند  ضعف ها و عقب ماندگی های زندگی خود را بر طرف کنندو در مواجهه با حوادث ومشکلات با شکیبایی برخورد کنند وتوانایی آن را دارند آنچه را که مانع پیشرفت آنهاست از پیش پای خود بردارند.

  از طرف دیگر فرزندانی که دردوران کودکی از  کانون پر مهر ومحبت خانواده و به ویژه از آغوش گرم مادر بی نصیب بوده ا ند و به دلایل مختلف از محیط خانواده طرد شده اند  مجبورند در طول زندگی خود با مشکلات فراوانی دست به گریبان باشند و در تمام عمراز احساس کمبود محبت رنج  ببرند و برای همیشه عزت نفس خود را از دست خواهند داد  و در برابر سختی ها وحوادث ناگوار نا شکیباترهستند و احساس خشم و غضب د ر برخورد با نا ملایمات ازویژگیهای اخلاقی این گروه است این افرادبه دلیل یأس وناامیدی داِیمی به راحتی شکست را می پذیرند ودر نهایت دچار افسردگی های روحی وروانی می شوند و نمی تواننداز توانایی های خود در پیشبرد اهداف و پیشرفت های زندگی بهره مند شوند و خلاقیت هاواستعدادهای نهفته  خود را آشکار سازند .

توجه به پرورش وتعلیم وتربیت دختران نسبت به پسران اهمیت بیشتری دارد زیرا آنان مادران آینده هستند و بخش اصلی  مسِئو لیت  خانه و سرپرستی فرزندان به عهده آنان است مادرانی می توانند فزندان شایسته به اجتماع تحویل دهند که خود شایستگی لازم برای وظیفه سنگین مادر بودن  را دارا باشد وهمانطور که پیش از این آمد خانواده مهم ترین واصلی ترین رکن جامعه است که زیرابنای  شخصیت افراداجتماع را می سازد.هرگاه  دختران در محیط خانواده پاکی وشرافت را بیاموزند و محبت کافی والدین برخوردارباشند توانایی آن را خواهند داشت مهرورزی وصداقت وپاکی را به فرزندانشان بیاموزندازطرفی اگر آنان بدرستی با مسائل و معضلات پیرامون خود  آگاه باشند، از دسیسه ها  لغزش ها وانحرافات  اخلاقی مصون می ماند  .دردین اسلام هم بر توجه بیشتر  والدین نسبت به دختران تأکید شده است ورفتارپیامبر (ص) با دختر گرامیشان مشهور است.

             
   علاوه بر این برای ترقی وپیشرفت یک جامعه و در نهایت کشور، زنان نقش مهمی ایفا می کنند آنان  باکسب علم و مهارت ها وآموزش های مختلف قادرخواهندشدضمن اعتلای خانواده وکمک به نیاز های معیشتی در توسعه جامعه نقش داشته باشنداین امر در رشد شخصیت آنان تأثیر گذار است. 
«به گفته فوریر(Fourier)تغییردر یک دوره تاریخی همیشه به وسیله پیشرفت وترقی زنان تعیین میشود. 1                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                          

 با وجودیکه می دانیم دوران کودکی ونو جوانی ازدوره های حساس و سرنوشت ساز هر فردی است این مسئله از اهمیت نقش دوران جوانی در کیفیت سرنوشت آینده جوانان نمی کاهد. سن نو جوانی تابیست و پنج سالگی زمان تغییرو تحول جسمی وروانی افراد است که  فرد بطور طبیعی در مرحله ی کمال قرار گرفته است .در این هنگام جوان با بحرانها وهیجانات فراوان روحی وروانی روبروست همه میدانند که تصمیم گیری های شتابزده وغیر عقلانی وخودسرانه در بین جوانان بیشتر دیده می شود همچنین بالا بودن آمار مرگ ومیر در اثر پیشامدهای  گوناگون از جمله حوادث رانندگی در بین این گروه شایع تر است.

روانشناسان معتقدند اگر بین جوانان با والدین خود رابطه  دوستی وصمیمیت برقراباشد و والدین سعی کنند موقعیت خاص جوانانشان را درک کنند وتا جاییکه امکان دارد دیدگاههای مشترکی داشته باشند بسیاری از مشکلات ودردسرهای خانواده ها حل میشود در نتیجه از بی نظمی ها ونا هنجاریهای جامعه کاسته می شود اما اگرخانواده ها نسبت به مسائل جوانان نا آگاه وبی توجه باشند این امر  ممکن است برای  آنان عوارض سوئی به دنبال داشته باشد وجوان برای رهایی از وضع موجود تصمیمات  نا بجایی گیرد  که پیامدهای نا گواروخطرناکی راایجاد کند مثلأ ممکن است جوانان برای ارضای غرائز جنسی به کارها ی پر خطر رو آورند یا به تصمیم غیر منطقی دیگر چون ازدواج نامناسب دست بزنند ،معمولأ  سرانجام ازدواج ها ی  شتابزده وبدون شناخت کافی  به طلاق ختم خواهد شد و یا پس از مدتی دو طرف احساس  رضایت نمی کنند زیرابرای انتخاب زوج به عواملی چون داشتن تفاهم لازم وهمسانی طبقاتی اجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی اهمیت داده نشده است وعوارض  این کارها تنها گریبانگیر خانواده ها نخواهد بود بلکه دامنه آن به اجتماع کشیده می شودوزمینه سازمسائل دیگری مشود. و جوانان را تا مرزروی آوردن به موا دمخدر وروان گردان هاو خودکشی پیش می برد  .علاوه بر والدین ،مسئولان کشوروسازمان های دولتی نیزبایدتوجه و اهتمام لازم را دررفع  نیازهای ضروری جوانان مبذول دارند .زیرا جوانانی که از آموزش ها،مهارت های لازم ، شغل مناسب وسرگرمی های  مفیدبرخوردارند کمتر دچار آسیب های اجتماعی می شوند.

 نقش ایمان واخلاق  در پیشرفت وتعالی جامعه بر کسی پوشیده نیست واهمیت این مسئله تا آنجاست که به عقیده صاحب نظران انحطاط اخلاقی درجوامع بشری می تواند موجبات سقوط یک جامعه را فراهم کند  زیر بنای تمدن وفرهنگ واخلاق طی سالیان متمادی با تلاش و کوشش فراوان اندیشمندان و متقکران ایجاد شده است وجامعه ای به توسعه وامنیت ورفاه دست می یابد که  افراد آن جامعه بتوانند از این ذخائر معنوی بهره مند شود درجوامع پیشرفته احترام به قوانین اجتماعی وحقوق دیگران اهمیت بسزایی دارد زیرا اگر هر کس از این اصول پیروی کند  همه میتوانند در محیطی بهتر با آرامش یشتر زندگی کنند. دکتر لینک روانشناس می گوید : 

    «دریافتم که مردم بی دین خود خواه تر خودبین تر متلون تر غمگین تر و ناکام تر ازآنهایی هستندکه ایمان مذهب دارند» 1                                                                                                   
                                         

برای ایجاد انگیزه وامیدوآرامش در فرزندان علاوه بر کانون خانواده وحمایت های والدین عامل ایمان به خداوندو سپاسگذاری از نعمت های الهی و موهبت های فراوانی که سراسر زندگی انسان را فراگرفته بسیار مؤثر است و موجب نشاط وشادمانی وسرزندگی می شوددر این صورت است که مفاسداخلاقی درجامعه کاهش مییابد .زیرابسیاری از گرفتاری های جوامع مختلف ومشکلات اخلاقی ناشی از بی ایمانی است.  

 

ا) از کتاب سیمای مؤمن در قران و حدیث  صفحه57-5

 

منابع:

-1نظریه های شخصیت مؤلفان روان شولتز ،سیدنی آلن شولتز ،مترجم یحیی سید محمدی،مؤسسه نشر هما ،چاپ اول

-2روان شناسی شخصیت (نظریه ها وفرایندها) ،تألیف آلن اوراس ،ترجمه سیاوش
جمالفر،ناشر نشر روان ،چاپ چهارم،پاییز 1382

-3سیمای مومن در قران وحدیث از ابوالفضل بهشتی ناشر :موسسه بوستان قم چاپ اولسال 1382

-4جوانان ومناسبات نسلی درایران،دکتر محمد علی محمدی،ناشر :پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی،چاپ اول،سال 1383

-5جوانی پررنج،دکتر ناصرالدین زمانی،پژوهشی درباره مسائل جوانان ایران،ناشر: مؤسسه مطبوعاتی عطایی

-6روانشنلسی کمال،الگوهای شخصیت سالم،دوشولتس،ترجمه: گیتی خوشدل،نشرنو

7- رشد شخصیت مؤلف:کارل گوستاو یونگمترجم:هایده تولایی،اول،نشرآینه                    

 نشر در سایت آفتاب

۱۳٩۱/۱/٢٩
مقاله- آل احمد جلال ادب وسیاست ... نظرات() 

                             

 
 
 
 
 
 

 

 

 

نویسنده : هما آقا جعفری

 

 

   «آل احمد جلال ادب وسیاست 

                                                                      
حسرت نبرم به خواب آن مرداب

                                     کارام درون دشت شب خفته ست

                                                                      
دریایم و نیست باکم از طوفان

                         دریا، همه عمر، خوابش آشفته ست

                       
                                                

 

                                                                                                                  
نوشته ی زیر شرح حال یکی از نویسندگان معاصر و مشهور ، جلال آل احمد است.پدرو اجداد وی از اهالی یکی از روستاها ی طالقان به نام اورازان بوده اند .آل احمد درطول زندگی پر فراز و نشیبش  به باورهاواعتقادات خود ایمان داشت وی برای رسیدن به هدف های خود مبارزه می کرد ونوشتن رابهترین شیوه برای دستیابی به آرمان ها و اهداف خود می دید . وی در دوره کوتاه زندگی خود آثار زیادی به یادگار گذاشته است و به عنوان نویسنده ای متعهد ومسؤل ، آگاهی و بیداری جامعه و هموطنانش راوظیفه خود می دانست  وبطور قطع در این راه موفق بوده است وی تأثیرگذارترین نویسنده بر سایرنویسندگان  ،شاعران جوان وقشرهای مختلف مردم بویژه روشنفکران وجوانان بود ال احمدنویسنده ای صاحب سبک  بوده است وبازبان خاص خودتوانسته است جهشی در نثر فارسی ایجاد کند تا جائیکه  برخی ازصاحبنظران و منتقدان کار او را شیوه ای نو در ادبیات دانسته اندعلاوه برآن وی سیاستمداری روشنفکر بود ه که توانست  در آثار خود دیدگاهای خاص ومنطقی  رامطرح کند وبا نفوذ وتأ ثیر صادقانه  کلام  در آثارش موجب جذب مخاطبان فراوانی در بین قشرهای مختلف جامعه شود واقبال جامعه و روشنفکران بیشتر به دلیل تفکر ودیدگاه های خاص سیاسی اوست.

 

شرح حال و زندگی :

 

جلال آل احمد در سال 1302در خانواده ای مذهبی درتهران متولد شد وی پس از پایان دوره ابتدایی ،وارد مدرسه <> شدتا به تحصیلاتش در رشته علوم دینی ادامه دهد .زیرا پدرش که روحانی بود علاقه مند بود که جلال هم چون او و برادر بزرگترش در علوم دینی به تحصیل ادامه دهد آل احمدضمن تحصیل در بازار هم  ،مشغول به کار شد و بدون اطلاع پدرش در دوره شبانه ثبت نام کرد و دیپلم گرفت سرانجام به عزم ادامه تحصیل در علوم شرعی ،راهی کشور لبنان شد ولی قبل از  رفتن به این کشوربرای دیدار برادرش به کشور عراق رفت وپس از مدتی اقامت در آنجا از رفتن به لبنان منصرف شد وبه ایران بازگشت و بتدریج در ایمان و اعتقادات مذهبی اش تغییراتی آشکارشد تا جاییکه در انجام وظایف دینی سهل انگاری می کرد وسرانجام به حزب توده  گرایش پیدا کردوبه این حزب پیوست .انصراف آل احمد ازادامه تحصیل درلبنان وپیوستن به حزب توده سبب دوری واختلاف شدید بین وی وپدرش شدتا جاییکه مجبور شد خانه پدری راترک کند آل احمد ضمن فعالیت در حزب توده ،توانست طی سه سال تحصیل در دانشسرای عالی در رشته زبان وادبیات فارسی ،فارغ التحصیل شود وی با دریافت مدرک لیسانس ،به عنوان معلم در وزارت فرهنگ استخدام شدو تا پایان عمردراین حرفه باقی ماندو ضمن کار به  تحصیل تا سطح دکترا ادامه داد.

آل احمد پس از چهار سال عضویت در حزب توده ،ازاین حزب کناره گیری کرد وپس از آن بیشتر وقت خود را به مطالعه و نوشتن آثار خوداختصاص دادآل احمد در سال 1328 با نویسنده مشهور ،خانم سیمین دانشور ازدواج کرد وبا وجودیکه این زوج هیچکاه صاحب فرزند نشدند اما در سراسر زندگی  مشترک خود با تفاهم و همدلی بسر بردند و خانم دانشور همیشه پشتیبان آل احمد در فعالیت های سیاسی اجتمایی اش بود.

آل احمددر این باره گفته است:<<...وزنم سیمین دانشور است که می شناسید .اهل کتاب و قلم و دانشیار رشته ی زیبا شناسی وصاحب تألیف ها و ترجمه های فراوان و در حقیقت نوعی یارو یاور این قلم... از سال1329 بر این ور هیچ کاری به این قلم منتشر نشده که سیمین خواننده و نقادش نباشد>> (1)

در همین دوره آل احمد با نیما یوشیج آشنا شد.سپس این آشنایی به دوستی عمیقی میان آنان مبدل شد.در کودتای مرداد 1332 گروهی ازنویسندگان و مبارزان سیاسی دستگیر شدند آل احمد هم جزؤ این دسته بود وی پس ازمدتی با تعهدی که به ساواک داد از زندان آزاد شد به این شرط که برای همیشه از سیاست کناره گیری کند مضمون این تعهدبه قلم آل احمد:<<ازاردیبهشت 1332سیاست رابوسیدم وکنارگذاشتم >>(2)

درسال 1336 به اتفاق همسرش به کشورهای انگلستان و فرانسه سفر کردو بار دیگراز سال 41 به بعد نیز به کشورهایی  چون فرانسه ،انگلستان ،هلند،آلمان وسوئیس سفرکرد.

همچنین سفرهای دیگری  داشت از جمله  سفری چهارده روزه به فلسطین اشغالی وسفری به عربستان سعودی برای زیارت خانه خداو بجا ی آوردن اعمال عبادی حج، سپس از طرف کنگره بین المللی مردم شناسی به کشور روسیه دعوت شدهمچنین  به درخواست دانشگاه هاروارد ،برای شرکت درسمینار بین المللی ادبی سیاسی به آمریکا وسپس به کانادا رفت.

آل احمد در طول این سفرها یاد داشت هایی برمی داشت که هر کدام بعدها با عنوان سفرنامه به چاپ رسیدازبین این سفرنامه هاتنهاسفرنامه حج به نام«خسی درمیقات» در زمان حیات نویسنده به چاپ رسید .

آل احمد با وجود تعهدی که به ساواک داده بود تا از فعالیت های سیاسی کناره گیری کند وبه اعتراف خود از سیاست بیزار بود  اما هیچگاه از مبارزه  دست بر داشت وچندین بار به ساواک احضار شد و ساواک تنها با تهدید و تطمیع  مانع کار اومی شد زیرا شهرت و نفوذ وی مانع برخوردشدید ساواک می شد .

در 18 شهریور سال 1348 آل احمد تصمیم گرفت برای مدتی  به ویلای شخصی اش در اسالم گیلان برود تا برای مدتی دور از مزاحمت های ساواک به استراحت بپردازد اما در انجا دراثر مرگ مشکوکی در گذشت و هیچگاه دلیل واقعی مرگ این نویسنده  مشخص نشد خانم سیمین دانشور که نزدیکترین فرد به آل احمد بود گفته است وی از شدت غصه دق کرد وبه نظر شمس آل احمد،برادر نویسنده ،ساواک دراین مرگ دست داشته است.در هر حال با دخالت ساواک جنازه به تهران منتقل شد ودر حالیکه در اوج شهرت بود بدون برگزاری مراسم در مسجد فیروزآبادی ری به خاک سپرده شد.

 

فعالیت های سیاسیاجتماعی آل احمد :

 

آل احمد از آغاز جوانی به نویسندگی روی آورد ودر سراسر عمر با  قلم وآثار ارزشمند خودبرای ارتقای فرهنگ و آگاهی هموطنان خودتلاش کرد.وی شناخت دقیقی ازوضعیت دشواروفلاکت بار جامعه داشت و از دیدن این مسئله ، پیوسته در رنج بود و هیچگاه در زندگی آرام و قرار نداشت وی  خوانندگان آثارش راهمواره  به تفکر و تکاپو فرا میخواند .
نویسنده ی کتاب «جلال آل احمدو گذار از سنت به تجدد » می نویسد  :

« شیوه ی نگارش آل احمد ،بویژه درمقالاتش چنان است که خواننده آسوده نم ماند ... خواننده نمی تواند پس از خواندن کتاب ان راببندد و راحت شود یا باید از در مخالفت در آید یا با آن موافقت کند یا قانع شود یانشود»  (3)

 

با مطالعه آثار آل احمد می توان گفت جنبه های سیاسی آثارش برجنبه های ادبیش غلبه دارد وی استعدادهای هنری ادبی خود را در خدمت اهداف سیاسی بکارگرفته است . این نویسنده ی توانادر همه ی آثارخود از جمله داستان های کوتاه ، فقروبدبختی طبقات مختلف مردم و کم وکاستیهای جامعه را به تصویر کشیده است و چون منتقدی روشن ضمیر و آگاه با آثار وقلم خود با حاکمان وقت به مبارزه پرداخت.

سفرهای مختلف آل احمد به کشورهای مختلف ویشرفته چون اروپاوآمریکا وکانادا سبب شد وی   مقایسه ای بین ایران و کشورهای مذکورداشته باشد این امور او رادچارخشم می کرد. اوناکارآمدی و بی لیاقتی حاکمان و بی خبری و غفلت ایرانیان را عامل اصلی این بدبختی هاو عقب ماندگی ها می دانست.« دغدغه های آل احمد زندگی سخت وگذران دشوارروستائیان ،اضمحلال فرهنگ های بومی وسنن منطقه ای درمقابل هجوم فرهنگ های وارداتی ،انهدام شتابنده ی معماری محلی وبی هویت شدن شهرها و ولایات ایران ، نابودی زراعت وآبیاری دیرینه کشاورزی ایران ،تعارض بین اصول تعلیم وتربیت کهن و آموزش وپرورش نوین ...» (4)

گرایش جوانان ایرانی به فرهنگ غربی و بی توجهی به فرهنگ و سنت های اصیل ایرانی آل احمد را بر آن داشت تا با دیدی انتقادی وپیشنهاد راهکار درست، با آن مقابله کند وجوانان را به پیروی از شیوه صحیح  ومنطقی فرا  خواند.

تلاش دائمی و دلسوزی های صادقانه وی سرانجام نتیجه داد بطوربکه در دهه چهل وی به عنوان تأثیر گذارترین نویسنده در میان جوانان و روشنفکران مطرح شد.  

آثار آل احمد

جلال آل احمدکارنویسندگی را با نوشتن داستان کوتاه آغازکرداولین اثروی به نام«زیارت»در سال 1332 در مجله« سخن »چاپ شد .او در این باره گفته است : « اولین قصه ام در سخن در آمد شماره نوروز 24 که آن وقت ها زیر سایه ی «صادق هدایت »منتشر می شد.» (5)

 

نام بقیه آثار آل احمد که عنوان داستان کوتاه دارد عبارتند از:

اولین مجموعه به نام« دیدو بازدید » ، در سال 1324به چاپ رسید

دومین مجموعه  «از رنجی که می بریم»  در سال 26 13 به چاپ رسید

سومین  مجموعه«سه تار»  در سال  27 13  به چاپ رسید.

چهارمین مجموعه « زن زیادی» در سال 1331به چاپ رسید.

 

دو داستان بلند « سرگذشت کندوها» و« مدیر مدرسه»در سال 1337 منتشر شدند.

سومین داستان بلند « نون و قلم» در سال 1340چاپ شد.

چهارمین داستان بلند «نفرین زمین» در سال 1346به چاپ رسید.

مجموعه های دیگر از داستان کوتاه با عنوان های«پنج داستان» و«چهل طوطی» در سال 1350 پس از مرگ نویسنده چاپ شد.و آخرین داستان بلند به نام «سنگی بر گور» در سال 1360 منتشر شد.

آل احمد علاوه بر داستان کوتاه چند کتاب ونمایشنامه ترجمه کرده است :

بینٍ   سالهای 29-1327ترجمه کتابها«قمارباز»ازداستایوسکی،«بیگانه»و«سؤتفاهم» از آلبر کامو را منتشر کرد.در سال 1331ترجمه ی نمایش نامه «دستهای آلوده» ازسارتر ودرسال1333سفرنامه«باز گشت از شوروی» از آندره ژید چاپ شد.

بین سالهای 46-1345 به ترتیب ترجمه نمایشنامه های «کرگدن» از اوژن یونسکو و«عبور از خط»اثر ارنست یونکر با همکاری دکتر هومن منتشر شد.آخرین ترجمه از نمایش نامه «تشنگی وگشنگی »از اوژن یونسکو پس از مرگ نویسنده در سال 1351انتشار یافت.

پس از سال 1332 آل احمد با شناخت بیشتر ودقیقتراز محیط شهری و روستایی به دیدگاه های نوینی دست یافت و دوره جدیدی در زندگی وی آغاز شد .این دیدگاه های تازه زیر بنای اولیه نظرات سیاسی و اجتماعی وی را در دهه چهل فراهم کرد.این دوره جدید با نوشتن سه تک نگاری شروع شد.که عبارتند از:«اورازان» در سال 1333،«تات نشین های بلوک زهرا»در سال 1337و«جزیره خارک در یتیم خلیج فارس در سال 1339 نوشته شده است.

اولین کتاب نظری «سه مقاله دیگر نام داردکه درسال 1341 منتشرشداین اثرمجموعه ای از مقالاتی بود که پیشتر در مجله های آن زمان چاپ شده بود.

دومین کتاب نظری باعنوان «غربزدگی» است که نویسنده دراین کتاب به علل وریشه مشکلات ایران پرداخته است.این کتاب ابتدا مخفیانه منتشروتوزیع شدودرسال1356 به صورت  کامل به چاپ رسید.

سومین کتاب نظری «در خدمت وخیانت روشنفکران»راآل احمد در سال 1343 نوشته است وبه بررسی عملکرد روشنفکران ایرانی پرداخته است این کتاب پس از حیات او در سال 1356 به چاپ رسید.

از میان سفرنامه های آل احمد همانطورکه پیش ازاین ذکر شد تنها سفرنامه حج در زمان حیات وی منتشر شد وبقیه آنها پس از مرگش چاپ شد که عبارنتد از: سفر به اسرائیل با نام «سفر به ولایت عزرائیل »در سال 1363، سفرروس در سال 1369 ،سفر فرنگ در سال 1367 وسفر آمریکا در سال1380 منتشر شده است.

مجموعه دیگری ازمقالات این  نویسنده درسال های 32-1329است با نام «کارنامه سه ساله»و«ارزیابی شتابزده» شامل هجده مقاله دیگر در سال 1341 انتشار یافت .

 

 پی نوشت ها:

(1)_یک چاه ودو چاله صص 1_50_به نقل از (نقدوتحلیل وگزیده داستان های آل احمد)

(2)_از چشم برادر –مؤلف شمس آل احمد

(3)_جلال آل احمد و گذار از سنت به تجدد_ حسینقاضیان_ص

(4)-سفرآمریکا-جلال آل احمد زیر نظر شمس آل احمد-ص29

 (5)-یک چاه ودوچاله ص 49_ به نقل از « نقدو تحلیل و گزیده داستان آل احمد» ص 19

منابع:

 

1-    جلال آل احمد و گذار از سنت به تجد داز حسین قاضیان ،انتشارات کویر-چاپ اول
1386

2-    از چشم برادر –مؤلف شمس آل احمد-انتشارات کتاب سعدی قم-سال 1369

3-    نقد وتحلیل وگزیده داستان های جلال آل احمد-از حسین شیخ رضایی-نشر روزگار –چاپ دوم سال1382

4-    سفر آمریکا- اثری از جلال آل احمد ،زیر نظر شمس آل احمد،ویرایش مصطفی زمانی نیا-تهران کتاب سیامک سال 1380

 

 نشر در سایت آفتاب

 

                                                  

۱۳٩۱/۱/٢۸
تفسیر بهار ... نظرات() 

 

 

 

 

 

دشت شقایق دماوند

 

 

دشت شقایق دماوند

 

 

عکس / مجتبی حیدری

 

 

 

 

       وقتی زمستان سردو سخت کوله بارش را بر می دارد ودور می شود بهار دل انگیز از راه می رسد فصلی که موسم اعتدال هوا و دگرگونی طبیعت است جهان هستی وطبیعت بی جان بار دیگرحیاتی نو می یابد و شکوفه های زیبا بر شاخسار درختان شکفته می شود با رویش انواع گیاهان و گلهای رنگارنگ گویی کوه و در و دشت حریرپرنیان برسرکشیده است ومیتوان جوشش چشمه ساران را ازدل سخت کوهها دید و زمزمه جویباران  ونغمه سرایی بلبلان را شنید .

 منوچهریدامغانی  بهار را چنین  توصف کرده است:

آمد بهار خرم و  آورد  خرمی                    

                                چندین هزار لاله ز خارا  برون  دمید

بلبل چو سبزه دید همه مشکبوی                 

                             گاهی سرود گوی شد و گاه شعرخوان

 

         بهار با شکوهترین جلوه گری خداوند در جهاناست  صاحبدلان  با دیدن اینهمه زیبایی های سحر انگیز  از قدرت وعظمت خداوند آگاه می شوند و معرفت  و  به لطف خالق بی مثال  پی می برندو به قول شاعر شیرین سخن سعدی شیرازی:

برگ درختان سبز در نظر هوشیار                 

                                    هر ورقش دفتریست معرفت کردگار

 

        مجموعه ی این نو شدن ها و زیبایی ها ی بی بدیل ؛ آدمی را به تعقل وتفکر و تحول فرا می خواندوبهاربه انسان  یاد آوری می کند که  با چشم بصیرت به طبیعت بنگردمی و متحول شود.

سعدی شاعر نامدار چنین گفته است:

بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار                     

                                      خوش  بوددامن  صحرا  و  بهار

بلبلان وقت گل آمد که بنالد از شوق                

                               نه کم از بلبل مستی تو بنال هوشیار

 

تحول ودگرگونی آدمی در جهت رشد وتکامل اوست وسبب می شود که  انسان تا جاییکه برای او مقدور است هدفمند زندگی کند و در جهت بهبودی زندگی خود تلاش کند و از موهبت ها و نعمت هاییکه در اختیار دارد بخوبی بهره مند شود و با عشق و امید زیبایی های زندگی را ببیند وبه آن عشق ورزد.                  

 مهدی سهیلی شاعر معاصر می گوید:

 

زندگی زیباست کو چشمی که زیبایی ببیند؟   

                                       کودل آرایی که درهستی دلارایی یبیند؟

صبح ها تاج  طلا را  برستیغ   کوه  یابد       

                                    شب  گل الماس را بر سقف مینایی ببیند

ریخت ساقی باده های گونه گون درجام هستی  

                                          غافل آنکو سکر رادرباده پیمایی ببیند

شکوه ها ازبخت داردبی خدادربی کسی ها   

                                       شادمان آنکو خدا را وقت تنهایی ببیند

زشت بینان را بگو در دیده خود عیب جویند  

                              زند گی زیباست کوچشمی که زیبایی ببیند؟

 

.

 

                                                                          
 

 

                                                                        
هما آقا جعفری      نوروز 91

 

۱۳٩۱/۱/٢۸
به پرشین بلاگ خوش آمدید ... نظرات() 
بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com