بهار
۱۳٩٤/٧/٢٥
جمله ای از دکتر علی شریعتی در باره امام حسین (ع) ... نظرات() 

 

 

این که حسین (ع) فریاد می زند : << آیا کسی هست که مرا یاری کند و انتقام کشد ؟ << هل من ناصرا ینصرنی ؟ >> مگر نمی داند که کسی نیست که او را یاری کند و انتقام گیرد ؟ این سؤال ، سؤال از تاریخ فردای بشری است و این پرسش از آینده است و از همه ماست .