بهار
۱۳٩۱/٥/۳
نکته هایی در باره درست نویسی (1) ... نظرات() 

1-واژه های فارسی را نباید با «ات » که نشانه جمع  مؤنث عربی است جمع بست .

مثال: بجای واژه های آزمایشات  ،  فرمایشات ، گرایشات ، واژه های آزمایش ها  ، فرمایش ها و گرایش هارا بکار  ببریم .

 

2-واژه اتاق ، ترکی است و گاهی آن را بصورت اطاق می نویسند و بهتر است این کلمه بصورت اتاق نوشته شود  زیرا در ترکی مخرج «ط » وجود ندارد. و همینطور  کلمه های  طاس وطشت فارسی است وبهتراست این دوکلمه و مشابه انها با حرف <<ت>>،نوشته شود.

 

 

3-اخبار کلمه ای عربی و جمع مکسر خبر است و نیاز به جمع مجدد نداردونباید بصورت اخبارها نوشته شود . همچنین واژه احوال جمع حال است .بنابراین بکار بردن آن به صورت احوالات یا احوال ها نا درست است.

 

 منبع : غلط ننویسیم ، از  ابوالحسن نجفی ، مرکز نشر دانشگاهی