بهار
۱۳٩۱/٥/۱۳
نکته هایی در باره درست نویسی (2) ... نظرات() 

1-واژه آمال عربی ، و جمع مکسر امل است و نیازی به جمع مجدد ندارد و آوردن آن به صورت آمال ها درست نیست.

 

مثال از صائب تبریزی :

هر چند ، صائب ،می روم سامان نومیدی کنم

                                                 زلفش به دستم می دهد سر رشته ی آمال ها

 

 

 2- «را » ، علامت  مفعول صریح ،و بعد از مفعول می آید  و در هنگام نوشتن بایدجدا از کلمه قبل نوشته شود .  مثال : ویرا ، آنرا ، ترا ،  آینرا ... درست نیست و باید بصورت  وی را  ،آن را  ، تو را ، این را نوشته شود.  

 

 

3-واژه های «آینده  » و «آتی» رانباید برای برای کاری که در گذشته اتفاق افتاده است بکار برد . وبه جای آن باید از واژه های بعد یا بعدی را بکار برد . مثال :

« نمایندگان جلسه ای تشکیل دادند و در باره ی نخست وزیر آینده ی ایران به توافق رسیدند» .

این شیوه ی استعمال ، بر اثر ترجمه ی نادرست  واژه فرانسوی future و انگلیسی اfuture،وارد زبان فارسی شده است .

 

منبع : غلط ننویسیم  از ابوالحسن نجفی