مقاله- شایستگی سخن در شاهنامه فردوسی

 

 

 

سخن گفتن و نوشتن مطلب برای بیان مقصود و برقراری ارتباط برای هر فردی لازم است .سخن گفتن ابزار مهم ارتباط انسانی است . بیان روان و ساده نویسی از محاسن سخنوری و نویسندگی می باشد سخنور و نویسنده باید به نحوی عمل نماید که شنونده یا خواننده هم به تامل و تفکر واداشته شود و به وی فرصت داده شود که طعم و نغزی گفتار و نوشتار پخته و سنجیده را بچشد.
« برای ادای معنی واحد غالبا عبارتهای متعدد می توان به کار برد و از واژه ها و تعبیرهای متعدد می توان استفاده کرد . لیکن همواره یکی از عبارتهای یا یکی از این واژه ها و تعبیرهاست که در شرایط پیام رسانی معین بهتر افاده مقصود می کند .
برای انتخاب واژه و تعبیر نغز گنجینه لغوی نویسنده باید در حد لازم غنی باشد ، یعنی نویسنده باید چیزی در آستین داشته باشد .
فصاحت و بلاغت تا حد زیادی به گزینش واژه ها و تعبیرها بستگی دارد . گاهی انتخاب یک فعل ، یا صفت یا یک قید بجا و پر محتوا ، کار چند جمله را می کند.»
« کتاب شاهنامه که امروز یکی از خزائن لغت و گنجینه های فصاحت زبان ماست برای وسعت و قوت فکر و قدرت بیان و استواری طبع و اقتدار کلامی و احاطه تعبیری این استاد بزرگ بهترین نمونه و قویترین دلیل است و از انجا می توان دانست که در گزارش معانی و پرداخت افکار ، وی را چه مایه فراوان حاصل بود تا توانست آن داستانها و معناهای سخت عبارت را به این صورت زیبا و در الفاظ جزل و روان جلوه دهد .
از این بگذریم شاهنامه خود دارای معانی مختلف است و تنها کتاب قصه نیست . فلسفه هست ،اخلاق هست ،غزل هست و بالاخره تمام فنون سخن هست ».
برای آنکه بتوان سخن پخته گفت و در نوشتن مطالب از تنوع واژه ها و کلام استفاده کرد شاهنامه حکیم فردوسی بهترین منبع برای تنوع در واژه و کلام است . در این نوشته ،حدود ۹۰ واژه بدیع در باره کلمه « سخن » از شاهنامه فردوسی انتخاب گردیده است . این واژه ها ترکیبی از کلمه سخن و اغلب یک صفت ساده یا مرکب است. با انتخاب و کاربرد این واژه های متنوع، می توان در سخن استوار راندن و آراستگی بیان و کلام ،نوشتن هرگونه مطلب علمی و گفته های پرنگاراجتماعی استفاده کرد به نحوی که مقصود از بیان یا نوشتن مطلب ، و پیام سخن بایسته یا نوشته آراسته برای شنونده بهتر قابل فهم و درک باشد .
کلماتی که حکیم فردوسی از آنها در گفتن اشعار استفاده کرده است تنها تنوع واژه ها نیست بلکه در بعضی موارد بار روان شناسی و روابط اجتماعی هم در بر دارد، به طور مثال به این بیت توجه نمائید :
سخن های امید گویم کنون        که دل را به شادی بود رهنمون
یعنی سخن و گفته ای که در آن امید به آینده و ایجاد دیدگاه مثبت نسبت به آینده برای کسی گفته شود ، موجب ایجاد شادی و مسرت در وی خواهد شد .
یا به بیت زیر توجه شود که عینیت آن را در جامعه خود و در رفتار اطرافیان خود مشاهده می کنیم :
سخن گفت کژ ز بیچارگیست           به بیچارگان بر بباید گریست
به راستی که در بسیاری موارد فرد دورغ گو از بیچارگی و از سر استیصال اقدام به گفتن سخن کژ می نماید و در اینگونه موارد بیشتر باید به حال فرد دلسوزی کرد تا واکنش شدید نشان داد .
بهرحال سخن حکیم سراینده نامورنامه مشحون از اصطلاحات ناب و پرمعنی است که می توان آنها را در نوشتن متون و گفتار خود بکار برد تا سخن نوشته و بیان شده برای خواننده یا شنوند مفهوم دقیق تری داشته باشد .

• سخن آبدار

نبشتند نامه یکی شاهوار

                                سخن های شایسته آبدار ۳۵۴/ ۳۰۴

• سخن آراسته

جهاندار خاقان مرا خواسته است

                                سخن ها ز هر گونه آراسته ست ۲۸۶۹/ ۲۱۴۴

• سخن استوار

گهی بردبار و گهی رازدار

                             که باشد سخن نزد او استوار ۶۹/ ۱۶۷۴

• سخن آگنده

دبیر پژوهنده را پیش خواند

                               سخن های آگنده را برفشاند ۲۲۲۵/ ۴۷۹

• سخن آلوده

چو فرزند را گیو گم بوده دید

                                  سخن را بران گونه آلوده دید ۵۵۳/ ۸۰۸

که آلوده بینم همی زو سخن

                                   پر از دردم از روزگار کهن ۱۷۱۴/ ۱۸۲۰

• سخن امید

سخن های امید گویم کنون

                             که دل را به شادی بود رهنمون ۲۵۳۶/ ۱۸۵۴

• سخن باریک

سخن های باریک و مرد خرد

                                چو دل تیره باشد ، کجا بگذرد؟ ۴۱۴/ ۱۳۸۸

سخن دارد از موی باریکتر

                                  ترا دل ز آهن نه تاریکتر ۴۱۶/ ۱۳۸۸

بیاورد و بنشاند نزدیک خویش

                           بگفت آن سخن های باریک خویش ۵۰۲/ ۱۵۵۴

• سخن با فروغ

اگر دیو نمام که جز دروغ

                         نداند ، نراند سخن با فروغ ۲۵۲۳/ ۱۸۵۴

• سخن با مغز

مران نامه را زود پاسخ نوشت

                                سخن های با مغز و فرخ نوشت ۷۸/ ۱۳۷۴

چو یک ماه شد نامه پاسخ نوشت

                             سخن های با مغز و فرخ نوشت ۳۴۱۸/ ۲۱۶۷

• سخن باندازه

همی دور مانی ز رسم کهن

                             براندازه باید که رانی سخن ۲۵۲۴/ ۱۲۴۰

به بخشش بیارای و زفتی مکن

                              با اندازه باید به هر در سخن ۶۸۴/ ۱۷۷۷

اگر زو براندازه یابم سخن

                              نو آیین بدیهاش گردد کهن ۱۹۴/ ۲۰۳۳

• سخن بایسته

ز بهر شما از پدر خواستم

                               سخن های بایسته آراستم ۱۵۴/ ۶۴

جهاندیدگان را ز کشور بخواند

                          سخن های بایسته چندی براند ۳۰۶/ ۱۱۹

زمانی بپیچید و رنجور بود

                         سخن های بایسته گفت و شنود ۹۰۰/ ۱۴۴

از آن پس یکی داستان برگشاد

                              سخن های بایسته را درگشاد ۱۱۴/ ۲۴۸

وزان پس گرانمایگان را بخواند

                              سخن های بایسته چندی براند ۱۲۶۶/ ۴۳۸

ز پهلو همه موبدان را بخواند

                                سخن های بایسته چندی براند ۱۴۹/ ۵۷۲
 
وزین روی رستم یلان را بخواند

                                سخن های بایسته چندی براند ۳۶۵/ ۷۲۴

چو بشنید گردنفراز اردشیر

                                سخن های بایسته دلپذیر ۳۵۵/ ۱۴۶۹

دبیر خردمند را پیش خواند

                               سخن های بایسته با او براند ۵۱۶/ ۱۷۷۰

دبیر سرافراز را پیش خواند

                            سخن های بایسته چندی براند ۱۶۹۰/ ۲۰۹۵

• سخن براز

شبی تیره هرمزد شهران گراز

                            سخن ها همی گفت چندی براز ۳۰/ ۲۲۳۰

• سخن با محابا

بدانید کین عرض ، آزرم نیست

                           سخن با محابا و با شرم نیست ۱۸۹/ ۱۷۵۷

• سخن به آزرم

چو پرسدت با وی سخن گرم گوی

                                  سخن ها به آزرم و با شرم گوی ۱۰۹۱/ ۱۶۴۲

• سخن بهتر

سه روز اندر این کار رای آوریم

                                    سخن های بهتر بجا آوریم ۲۰۴۲/ ۴۷۱

• سخن بیداد

سخن های بیداد گوید همی

                               بزرگی به شمشیر جوید همی ۱۰۴/ ۱۷۱۹

• سخن بیهوده

ز قیصر چو بیهوده آید سخن

                                بخندد بران کار مرد کهن ۳۴۴۸/ ۲۱۶۸

• سخن پاک

از آن رفتن جندل و رای خویش

                                سخنها همه پاک بنهاد پیش ۱۵۰/ ۴۶

چو بشنید زال آین سخن های پاک

                              بیازید انگشت برزد به خاک ۲۹۹۹/ ۱۰۸۴

سخن های پاک نو باید شنید

                               تو داری در رازهای و کلید ۱۵۶۴/ ۲۰۹۰

• سخن پراکنده

ستاره زند رای با چرخ ماه

                               سخن ها پراکنده گردد به راه ۹۹۳/ ۱۷۹۰

• سخن پر گزاف

تو چندین چه رانی سخن پر گزاف

                              ز دارا شده ستی خداوند لاف ۷۴۸/ ۱۴۰۲

• سخن پر نگار

به هر جای چربی بکار آوری

                                سخن ها چنین پر نگار آوری ۱۲۲۲/ ۸۹۳

• سخن پند مند

مگر او گشاید یکی پندمند

                                  سخن در دل شهریار بلند ۶۴/ ۲۴۶

• سخن پیر( پخته )

مرا جام از و پر می و شیر بود

                              جوانی به بالا ، سخن پیر بود ۱۰۳۳/ ۶۱۰

• سخن پهلوانی

سکندر دل خسروانی گرفت

                                     سخن گفتن پهلوانی گرفت ۱۱۹ / ۱۳۵۰

• سخن پوشیده

که خراد برزین بر شهریار

                           سخن های پوشیده کرد آشکار ۱۵۴۶/ ۲۰۰۵

• سخن تازه

گر از گنج پرسی ، خود اندازه نیست

                           سخن های او د رجهان تازه نیست ۷۲۳/ ۱۴۰۱

بدو گفن کین را خود اندازه نیست

                                 اگر بشمری این سخن تازه نیست ۸۳۳/ ۱۹۷۵

• سخن تلخ

من اکنون هیونی فرستم به بلخ

                                     ابا نامه و با سخن های تلخ ۱۰۱۹/ ۴۲۸

ز پیش پدر گیو شد به بلخ

                                گرفته با یاد آن سخن های تلخ ۲۱۱/ ۸۵۳

دل زنگ خورده ز تلخی سخن

                                     ببرد از و زنگ باره ی کهن ۳۱۹۳/ ۱۰۹۳

• سخن تنگ

گر آرام گیری سخن تنگ نیست

                                 ترا پوزش از اندر پدر ننگ نیست ۱۱۲۲/ ۴۳۲

• سخن تیره

به گودرز گفت این سخن تیره گشت

                                         سر بخت ایرانیان خیره گشت ۸۱۹/ ۶۷۵

• سخن جفت با خرد

فرستاده برگشت پاسخ بگفت

                                   سخن ها همه با خرد بود جفت ۱۳۴۰/ ۱۴۲۶

• سخن جوی

پزشکی سراینده برزوی بود

                              به پیری رسیده سخن جوی بود ۳۴۴۷/ ۱۸۹۱

• سخن چرب

خردمند و هشیار و با رای و شرم

                                   سخن گفتن چرب و آواز نرم ۷۳۸/ ۱۷۸۰

که دانای هنودش خواند اثیر

                                  سخن های چرب آرد و دلپذیر ۱۵۲۴/ ۲۰۸۸

سخن چرب رانیم یک ماه نیز

                                     ز راه درشتی بگوییم چیز ۳۷۸/ ۲۲۱۶

• سخن چین

سخن چین بیدانش و چاره گر

                                  نباید که یابند پیشت گذر ۴۱/ ۱۵۲۰

سدیگر سخن چین و دوریه مرد

                              بکوشد برانگیزد از آب گرد ۱۴۸۳/ ۱۸۱۰

• سخن خام

ندانی که دهقان ز دین کهن

                             نپیچد ، چرا خام گویی سخن ۲۱۷۵/ ۲۱۱۵

• سخن خسروانی

بیامد گلینوس نزد گوان

                          بگفت این سخن گفتن خسروان ۸۶/ ۲۲۰۴

• سخن خوار

بدو گفت جاماسب کای شهریار

                        منم رفتنی کین سخن نیست خوار ۱۲۰۷/ ۱۱۸۵

به نزدیک ایشان سخن خوار بود

                               سپاهش همه سست و ناهار بود ۱۰۸۹/ ۲۰۷۰

• سخن خواره

چنین گفت کز آمدن چاره نیست

                                چو در زمانه سخن خواره نیست ۵۰۵/ ۲۲۲۱

• سخن خوب

کجا آن بتان پر از ناز و شرم

                                سخن گفتن خوب و آواز نرم ؟ ۱۷۰۳/ ۴۵۷

بیندیش و این را یکی چاره جوی

                             سخن های خوب و به اندازه گوی ۲۱۶۹/ ۴۷۶

کنون هر چه گفتم تو آن گوش دار

                               سخن های خوب اندر آغوش دار ۱۲۴/ ۷۱۴

تو آن گوی کز پادشاهان سزاست

                        نگوید سخن شاه جز خوب و راست ۳۰۳۶/ ۱۲۶۲

دلارای و با رای و با ناز و شرم

                                سخن گفتن خوب و آوای نرم ۶۵/ ۱۳۷۳

روانت خرد باد و دستور شرم

                                سخن گفتنت خوب و آواز نرم ۳۷/ ۱۵۲۰

هم اندر زمان زود پاسخ نوشت

                         سخن هر چه بود اندرو خوب و زشت ۶۷/ ۱۷۲۴

سپهبد فرستاده را پیش خواند

                                    بخوبی سخن ها فراوان بخواند ۳۲۴۴/ ۱۸۸۳

تو پاسخ مرو را به اندازه گوی

                                 سخن های خوب آور و تازه گوی ۴۱۸۷/ ۱۹۲۲

سخن هر چه دیدی بخوبی بگوی

                                   و زین پاسخ نامه زشتی مجوی ۴۲۴۸/ ۱۹۲۵

زدی دست بر پشت او نرم نرم

                                        سخن گفتن خوب و آواز نرم ۹۷۱/ ۲۰۶۵

بخوبی سخن گوی و بنوازشان

/ 1 نظر / 31 بازدید
محمد

بند انداز برقي اتوماتيك بانوان==>>>> http://esfshop.in/sa2280_37116_%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86.html ================================================ ساعت سخنگو==>>>> http://esfshop.in/tala2283_37116_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88.html ================================================ كتاب ملودي عاشقانه زيستن==>>>> http://esfshop.in/pa448_37116_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86.html ================================================ معجزه اي در افزايش قد==>>>> http://esfshop.in/cd16_37116_%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D9%82%D8%AF.html ================================================ عينك ريبن مدل كت 2012==>>>> http://esfshop.in/g-tala2113_3