مقاله- جلوه های گوهر دلفروز در شاهنامه

 

    

حکیم فردوسی در نامور نامه یا  شاهنامه خود دمیدن سپیده یا طلوع روشنایی را با
 دیدگاه های متنوع  شاعرانه توصیف گرده است و از خورشید با ده عنوان؛ آفتاب ، خورشید ، خور ، چراغ ، شید ، شمع گیتی فروز ، فروزنده ، گیتی فروز ، گوهردلفروز و هور ، نام برده است .

 

چو برداشت پرده ز پیش آفتاب            

                                       سپیده برآمد ، بپالود خواب 496/ 79

چو برزد سر از کوه خورشید شید          

                                      برآمد سر تاج روز سفید 1654/ 636

ز دریای جوشان چو خور بردمید           

                                  شد آن چادر قیرگون ناپدید 627/ 1623

چو برزد سر از کوه رخشان چراغ         

                                    زمین شد به کردار زرین جناغ 1939/

چو از چرخ بفروخت گردنده شید           

                                     جوانان بیدار دل پر امید 449/ 1113

چو سر زد از کوه رخشنده روز            

                                  پدید آمد آن شمع گیتی فروز 3467/ 1893

که هر بامدادی چو زرین سپر             

                                  ز مشرق برآورد فروزنده سر 80/ 7

سدیگر چو بفروخت گیتی فروز        

                          شب تیره بگریخت از بیم روز 680/ 1625

برین نیز بگذشت یک هفته روز      

                       به هشتم چو بفروخت گیتی فروز 1414/

چو پیراهن زرد پوشید روز            

                                  سوی باختر گشت گیتی فروز371/7021

روان اندرو  گوهر   دلفروز             

                                   کزو روشنایی گرفته ست روز 79/ 7

چو از کوه خنجر برآورد هور             

                                  گریزان شد از خواب بهرام گور 210/1605

 

صور فلکی

 

از اشعار شاهنامه چنین استنباط می شود که فردوسی با نجوم آشنایی داشته و صور فلکی را به خوبی می شناخته است و در اشعار شاهنامه ، دانش متداول متفکران نجوم درباره ستارگان وخصوصیات نجومی آنها و اهمیتشان رابه تصویره کشیداست.بارها در اشعار مختلف درشاهنامه به برجهای فلکی ؛ بره ( حمل ) ، جوزا ( دو کمان ) ،  ، خرچنگ ( سرطان ) ، شیر (اسد ) ، کمان (قوس )  ،  گاو ( ثور ) و ماهی ( حوت )  اشاره نموده است . 

 

 برج بره

 

چو خورشید تابان ز برج بره           

                                  بیاراست روی زمین یکسره 362/ 972

چو خورشید بنمود بالای خویش     

                                    نشست از بر تخت برجای خویش

به زیر  اندر  آورد   برج    بره    
                               جهان چون  می زرد شد یکسره  296-297/ 583

 

   برج دو پیکر

 

چو پیدا شد آن چادر عاجگون             

                                  خور از بخش دو پیکر آمدبرون 160/ 1947

 

  برج خرچنگ

 

چو برزد سر از برج خرچنگ هور  جهان
                                            شد پر از جنگ و آهنگ و شور 744/ 988

چو خورشید برزد ز خرچنگ چنگ            

                                        بدرید پبراهن مشک رنگ 828/ 988

چو برزد ز خرچنگ تیغ آفتاب             

                                    بفرسود ژنگ و بپالود خواب 638/1775

 
 برج شیر

چو خورشید برزد سر از برج شیر          

                                            سپهر اندر آورد شب را به زیر 1325/560

چو برزد سر از برج شیر  آفتاب          

                                بپالید  روز و   بپالود  خواب 250/ 1543

چو برزد سر از برج شیر  آفتاب           

                                     زمین شد به کردار دریای آب 3180/1881

 

  برج کمان

 

چو خورشید از آن پرده آگاه شد        
                                           زبرج کمان بر سر گاه شد 721/ 1124

 

   برج گاو

 

چو خورشید برزد سر از برج گاو        

                                      ز هر سو برآمد خروش چکاو 1000/ 1790

چو خورشید برزد سر از پشت گاو        
                                            زهامون برآمد خروش چکاو 729/ 988

چو خورشید زد پنجه بر پشت گاو        

                                        برآمد ز هامون خروش چگاو 1167/ 690

   برج ماهی

 

ز ماهی چوخورشید بنمود تاج            

                                    برفگند خلعت زمین را ز عاج 4340/ 192

 

برآمدن و سر زدن از کوه

 

بشر همیشه مستغرق قدرت و شکوه خورشید بوده است . زیراخورشید بلندتر و برتر از هر آفریده ای است یکی از جلوه های مهمی که در شاهنامه بدان اشاره شده ، همان جلوه ای است که در اکثر سرزمین ها و شهرهای مختلف با آن آشنا هستند . یعنی جلوه طلوع خورشید از سرکوه و پهن و گسترده شدن نور خورشید در دشت است . در بسیاری از سرزمین ها و روستاهاو شهرها ، کوهستان و سلسله جبال در شرق یا شمال آنها قرار دارد ، بنابراین مردم ساکن اینگونه مکانها ، نور خورشید و تابش آفتاب را ابتدا از سر کوه و بالای قلل سلسله جبالها مشاهده می کنند و این مشاهدات از پیرامون شاعر ، در ذهن وی نقشه می بسته است . حکیم فردوسی نیز از همین جلوه و دیدگاههای متفاوت ، سرزدن سپیده راتوصیف نموده است .

 

  برزدن سپیده از کوه سر

 

سپیده چوبرزد سر از کوه سر            

                                  پدیدآمد از دور رخشان سپر 525/ 1963

 

    برزدن خورشید زرداز سر کوه

 

چو برزد سر از کوه خورشید زرد          

                                             به خم اندر آمد شب لاجورد 60/ 644v 

 

  چوبرزد سر از کوه خورشید شید         

                                                  برآمد سر تاج روز سفید 1654/  

 برزدن چراغ از سر کوه

 

جهان از شب تیره چون  پر زاغ           

                                  همانگه سر از کوه برزد چراغ 74/ 38

چو برزد سر از کوه رخشان چراغ      

                                          زمین شد به کردار زرین جناغ 1939/  1929

 

  برزدن گیتی فروز از سر کوه

 

چو برزد سر از کوه گیتی فروز           

                                    زمین را به ملحم بیاراست روز 2020/ 2108

 

  بفروختن از کوه

 

چو از کوه بفروخت گیتی فروز            

                                            دو زلف شب تیره بگرفت روز 1277/695

 

  پدید آمدن رخشان سپر

 

سپیده چو برزد سر از کوه سر

 

                                  پدید آمد از دور رخشان سپر 535/ 1963

 

  پدید آمدن شمع گیتی فروز

 

چو سر زد از کوه رخشنده روز         

                                 پدید آمد آن شمع گیتی فروز 3467/ 1893

    پدید آمدن کوه یاقوت زرد

 

چو پنهان شدی چادر لاژورد

                               پدید آمدی کوه یاقوت زرد238/1951

 

 تیر شید بر سر کوه

 

چو زد بر سر کوه ، تیر شید

         
                                      جهان شد بسان بلور سپید 395/ 123

   خنجر برآوردن از کوه

 

چو از کوه خنجر برآورد هور             

                                 گریزان شد از خواب بهرام گور 210/1605

 

   سر برکشیدن سپیده از کوه

 

سپیده چو از کوه سر برکشید

            
                                         شد آن دامن تیره شب ناپدید 746/ 876

 

  سر برزدن خورشید  ازکوهسار

 

چو خورشید برزد سر از کوهسار           

                                               بگسترد یاقوت بر پشت گاو 354/ 518

 

  سر زدن روشن چراغ

 

چو سر زد بر کوه روشن چراغ

      
                                          چو دیبا فروزنده شد دشت و راغ 856/ 1407

    سر زدن رخشنده روز از کوه

 

 

چو سر زد از کوه رخشنده روز           

                                         پدید آمد آن شمع گیتی فروز 3467/189

 

  گستردن یاقوت بر پشت قار

 

چو خورشید برزد سر از کوهسار           

                                        بگسترد یاقوت بر پشت قار 354/518

 

کنایه پیراهن و چادر

 

یکی از کنایه هایی که حکیم فردوسی برای برآمدن خورشید ،ظهور روشنائی روز از دل تاریکی شب و پدید آمدن سپیده صبح  بکاربرده است کنایه های؛ انداختن چادر ،
انداختن پیراهن ، دریدن چادر ، دریدن پیراهن ، بریدن چادر ، بریدن پیراهن ، برسر
کشیدن چادر ، پیدا شدن چادر ، پوشیدن پیراهن ، پنهان شدن چادر ، پیدا شدن چادر ،
روشن شدن چادر ، چادر زرد بر سرکشیدن ، ناپدید شدن چادر ، از پرده برون آمدن است .

   انداختن چادر لاژورد

 

بینداخت آن چادر لاژورد               

                                بیاراست گیتی به دیبای زرد 1415/1808

چو خورشید روی هوا کرد زرد             

                                   بینداخت پیراهن لاژورد1558/1661

 

بینداخت آن چادر لاژورد                

                                 بگسترد بر دشت یاقوت زرد 761/1703

بینداخت آن چادر لاژورد              

                                 بیاراست گیتی به دیبای زرد 1415/1808

 
بریدن چادر قیرگون

 

چو خورشید آن چادر قیر گون             

                                     ببرید و از پرده آمد برون 627/349

چو خورشید آن چادر قیر گون             

                                   ببرید و از پرده آمد برون627/349

 

 پنهان شدن چادر

 

چو پنهان شدی چادرلاژورد              

                                  پدید آمدی کوه یاقوت زرد238/ 1951

 

 پیدا شدن چادر

 

چو پیدا شد آن چادر عاجگون             

                                     خور از بخش دو پیکر آمد برون 160/1947

         

                                     

 

 

/ 0 نظر / 52 بازدید