باد صبا و دل شوریده حافظ

 

 

برای مشاهده اندازه واقعی عکس طبیعت با کیفیت چاپ_12 کلیک کنید

                                      

 

(( طبیعت گرایی و توجه به عناصر طبیعی سابقه ای دیرینه در شعر فارسی دارد. بعضی از شاعران صبغه ای اصلی شعر خود را به وصف طبیعت و جلوه های گوناگون آن اختصاص داده اند و گروهی دیگر تنها به بعضی از عناصر خاص طبیعی رداخته اند ولی تلقی و نگاهی فراتر از نگاه عام و عادی به طبیعت داشته اند. این نگاه خاص، ظریف و خیال انگیز سبب شده است که بعضی از عناصر طبیعی همچون «قهرمان شعری» در شعر فارسی مطرح شوند.یکی از بارزترین عناصر خیال آفرین در شعر حافظ «باد» است که در مفاهیم و صو مختلف بکار رفته است. گاهی باد در مفهومی عام و به عنوان عنصری به کار رفته است که دراین مورد بیشتر باورها و کارکردهای مصطلح و عادی این عنصر طبیعی منظور نظر بوده است.((

1

صبا بادی است که در فصل بهار از طرف مشرق یا شمال می وزد ، بادی لطیف و خنک است ، نسیمی خوش دارد و گلها از آن بشکفد و عاشقان رازبا او گویند . قدیمیان باور داشتند که آغازگاه این باد، مطلع خوشه پروین و پایانگاه آن صورت فلکی هفت اورنگ است. در متون و اشعارادبیات فارسی، باد صبا باعث شکوفایی گلها و طبیعت شده و مژده آغاز بهارمی‌ دهد و عاشقان راز خود را با باد صبامی‌گویند.

وقتی که درد اشتیاق قصد جان کند ، صبا چاره گر وامداد رسان است  . نفس باد صبا فقط بوی معمولی همراه ندارد بلکه مشک فشان است و مژده فروردین و فرا رسیدن بهار و جوان شدن عالم پیر و فسرده را به همراه می آورد . 
صبا مژده پایان غم و کوتهی روزگار محنت میدهد . وقتی باد صبا شاد وزان است
و بوی گل و ریحان با خود داشته باشد بوی خوب بهبودی جهان به مشام میرساند ؛

 

 

 

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

                                            عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد 

               
                                             ***

بعد ازین دست من و دامن سرو و لب جوی

                                     خاصه اکنون که صبا مژده فروردین داد

               
                                            ***

رسید باد صبا ، غنچه در هواداری

                                   ز خود برون شد و برخود درید پیراهن 

                                         ***

از صبا هر دم مشام جان ما خوش می شود

                               آری آری طیب انفاس هواداران خوش است

               
                                            ***

بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم

                                      شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد  

 

 

حافظ علاقه خاصی به باد صبا دارد فقط کلمه « صبا» یا « باد صبا » را بیش از نود و هفت بار در اشعارش بکاربرده درحالیکه از واژه هایی دیگر مانند « نسیم » ، « شمال»  یا « باد » نیز در اشعار خود نام برده است .)) شاید در دیوان هیچیک ازشعرای فارسی زبان باندازه دیوان حافظ ، هوای خوش و باد خوش نسیم و نسیم عطر گردان و صبا و باد صبا ، آمد و رفت نداشته باشد . باد صبا یا صبا یکی از قهرمانان وموجودات شعری فعال دیوان حافظ است . شاید همانقدر که یار و ساقی طرف توجه و خطاب حافظ هستند باد صبا یا نسیم سحر هم هست . بسیاری از غزلهای حافظ یا خطاب به صبا یا ذکر خیر او افتتاح می شود .(( 2)) صبا یا نسیم صبا در شعر حافظ جایگاه ویژه ای دارد ، صبا لطیف و چالاک و ناپیدا است ، به همین علت ناپیدا بودن جنبه مرموز دارد ، غالبا با بوی همراه است ، و بوی خاطره هارا بیدار می کند ، چنانکه گوئی پیام می گذارد ، میان دو تنی که از هم فاصله دارندیا دورند . هر عاملی که وزش و حرکت در شعر بنهد ، مورد علاقه حافظ است و نسیم که گاهی صبا و گاهی شمال خوانده می شود (بادهای شرقی و شمالی شیراز ) از این حیث تالی ندارد (( 3)) اما باد صبا در شرع حافظ کارکردی فراتر،پرشور و حیاتمند دارد و در حقیقت عنصری حاضر و دست مایه ای غنی و پرکشش برای خلاقیت و ظرافت تعابیر این شاعر است.وجه به دو ضلع خلاقانه ی «بهترین زمان» و «بهترین مجاورت» برای باد صبا می تواند گویای این نگاه ظریف و خلاقانه باشد:

هم زمانی «سحر» و «باد صبا» نمونه و بهانه ای زیبا برای خلاقیت و تصویرسازی است.
می دانیم که «سحر» بهترین و کارآمدترین زمان وزش باد صباست، اما در این «بهترین زمان» زیباترین گمان ها و گفتگوهای شاعرانه نیز سر می گیرد:

 

 

سحر بلبل حکایت باد صبا کرد

                                  که عشق روی گل با ما چها کرد

                                 ***

صبا وقت سحر بویی ز زلف یار می آورد

                                   دل شوریده ی ما را به بو در کار می آورد

                                       ***

با صبا در چمن لاله سحر می گفتم

                                که شهیدان که اند این همه خونین کفنان (( 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولی در بعضی ابیات حافظ ، (( باد صبا بیمار و افتان و خیزان است . علت این است که باد صبا باد ملایم سحرگاهی است که در اوایل بهار، اسفند و فروردین می وزد . شبنم گل ها را خشک می کند و باعث شکوفایی گل ها می شود و خود هم شاید از این روند کمی مرطوب تر و مطبوع تر گردد . )) 5)) نسیم صبا یا مطلق نسیم ، بادی است آهسته خیز ، که گاه می رود و گاه می ایستد مانند انسان بیماری که هر چند قدم می ایستد و نفس تازه می کند . لذا از دیرباز در شعر عربی و فارسی صبا یا نسیم رابیمار و علیل و بیطاقت خوانده اند . حافظ خود ، بارها به نسیم بیمار یا بیماری نسیم ( صبا) اشاره دارد.(( 6 ؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دل ضعیفم از آن می کشد به طرف چمن

                                   که جان ز مرگ به بیماری صبا برد

                
                                       ***

به بوی او ، دل بیمار عاشقان چو صبا

                                 فدای عارض نسرین و چشم نرگس شد 

            
                                          ***

چون صبا با تن بیمار و دل بی طاقت

                                            به هواداری آن سرو خرامان بروم   

 

 

)) نزد جافظ بوی غالباً ازدور می آید ، با نسیم آورده می شود ( نسیم ، صبا ، شمال ، باد ) . باد صبحدم ، بادسحر ، در نزد مرد سحر خیز ، بهترین باد است برای آوردن بوی یار . چه ، صبح پگاه هوای پاک و بی غش دارد ، هنوز شهر بیدار نشده است و در آرامش و خلوص و خلوت فضا ،بوی زلف ، برهنه و بی دریع خود را عرضه میکند.

باد به ماموریت خود آگاه است ، چون کسی است که امانت عزیزی را با خود دارد و آن را مانند شئی متبرک با احتیاط به مقصد می رساند ،هم نفس و گواه و رازدار عاشق است ؛ با این حال ، نباید همیشه به او اعتماد کردزیرا گاه باشد که خود ، حریف و همدرد عاشق بشود ؛ چه ، باد نیز نمی تواند از جاذبه بوی زلف و تن دلدار در امان بماند .

این باد ، تنها بوی زلف نمی آورد ، بوی بدن و رخ، نفس و جامه ( عرق چین ) و خط ( دستخط) و بوی کوی یار را نیز می تواند با خودداشته باشد ، و به سبب متاع گرانبهایی که با اوست ، " نسیم عطر گردان "خوانده می شود . وجود باد بعنوان رابط بین عاشق و معشوق ، تحرک و وزشی در شعر حافظ نهاده . همانگونه که در زلف ریزش و سیالیت هست ، در شعر هم پدید آمده . افعال گشودن و بستن و آمدن و آوردن و بردن و گذشتن و فرستادن و افتادن و خاستن و فشاندن؛ و نیز ، ترکیب های نفس نفس و زمان زمان ، به ایجاد این حالت کمک کرده اند . (( 7 برید صبا پیغام می برد و می آورد نزد جوانان چمن و سرو قدان باغ میرود . شمال و صبا ، چون یک پیک صادق ، دعای خیر عاشق را به منزلگه دوست میرسانند .

(( باد صبا مدام بین دو طرف ارتباطی،دلداده و دلبر، در رفت و آمد است و به ویژه عاشق از وی می خواهد که به حتی برای لحظه ای، او را از معشوق بی خبر نگذارد و این اطلاع رسانی را پیوسته انجام دهد. بیشترین میزان نقش باد صبا در همین جا است؛ به گونه ای که حافظ بادصبا را در سیزده غزل و در هر غزل توسط یک یا چند بیت به خوبی مامور این کار کرده است.)) 8 ؛

 

 

صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست

                                بیار نفحه ای از گیسوی معنبر دوست

               
                                     ***

هر صبح و شام قافله ای از دعای خیر

                                   در صحبت شمال و صبا می فرستمت

              
                                            ***

ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی

                                  خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را

            
                                       ***

صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی

                                  ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد

              
                                      ***

یار من چون بخرامد به تماشای چمن

                                       برسانش ز من ای پیک صبا پیغامی    

 

 

باد صبا پیام می برد و خوش خبر است مژده طرب وشادی گلشن و از کوی یار و خبرهای خوب به عاشق میرساند که روزهای جدایی و غم به پایان آمده است ؛

 

 

هم عفاالله صبا کز تو پیامی می داد

                                      ورنه در کس نرسیدیم که از کوی تو بود

               
                                         ***

نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد

                               که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد

 

 

توضیح  :

 (( بعضی تصور میکنند که در تعبیر "نسیم باد صبا " که در بیت بالا بکار فته ، حشوی وجود دارد ، چه نسیم خود ازجنس باد است.  باید گفت علاوه بر اینکه دراین تعبیر حشوی نیست ، بلکه هنری هست ، یعنی ایهام تناسب . چه نسیم در اینجا وموارد مشابهش ، با آنکه با باد تناسب دارد ولی به معنای بوی خوش ، عطر ، رایحه ونظایر آن است . حافظ خود بارها بالصراحه نسیم را به معنای بو و عطر و رایحه ی خوش به کار برده است :

 

 

بدان رسید ز سعی نسیم باد بهار

                                            که لاف می زند از لطف ، روح حیوانی

            
                                      ***

ای باد از آن باده نسیمی به من آر

                                    کان بوی شفا بخش بود دفع خمار

            
                                         ***

نسیم مشک تاتاری خجل کرد

                                      شمیم زلف عنبر بوی فرخ

            
                                      ***

دل را که مرده بود حیانی به جان رسید

                                         تا بویی از نسیم می اش در مشام رفت

              
                                           ***

مگر نسیم خطت صبح در چمن بگذشت

                                  که گل به بوی تو بر تن چو صبح جامه درید

                                       ***

بگفتمی که چه ارزد نسیم طره ی دوست

                                     گرم به هر سر مویی هزار جان بودی )) 9

               
                                            ***

صبا وقت سحر بوئی ز زلف یار می آورد

                                      دل شویده ما را به بو در کار می آورد  

             
                                               ***

بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید

                                              از یار آشنا سخن آشنا شنید  

  

 بادملایم و خنک صبا چون دم عیسی ، جان بخش و روح افزاست و دمیدن باد صبا موجب شکفتن می گردد و از دم عیسی صبا ، دل خسته حافظ  زنده می شود ؛

همیشه وقت تو ای عیسی صبا خوش باد

                                         که جان حافظ دلخسته زنده شد به دمت

 

 

صبا گاهی اوقات شخصیت منفی پیدا کرده و غمازی وگوش گذاری یا خبربری می کند و حسود می شود از حافظ بوی خوب ریاحین را  دریغ می دارد اگر حدیث حافظ نزد یار می گویی چنان گوی که باد صبا را خبر نشود چون باد صبا گوش گذار است خبر به نامحرمان می برد.  غماز صبا ممکن است راز نگه ندارد وباید مراقبش بود ؛

/ 1 نظر / 290 بازدید
بهارک

عالی بود، سپاس