آشنایی با سبک های ادبی ایران

سبک خراسانی: 

 در بررسی سبک خراسانی از لحاظ زبانشناسی ، باید گفت  زبان دراین سبک  ، دارای صلابت واستحکام خاصی بوده   و لغت های اصیل فارسی  و کهنه در آن فراوان وتعداد واژه های عربی اندک  بوده است. همچنین  زبان سبک خراسانی از دستور زبان قدیمی بیروی کرده و بطور کلی زبان پادشاهان و پهلوانان و درباریان  بوده است. و شاعران این دوره گاه از وزن های خشن و نامطبوع استفاده  کرده اند . آنان  در شعر انواع  صنعت های شعری چون تشبیه ،استعاره ،اغراق و غیره را بکار برده اند. اما  تعداد صناعت های شعری نسبت به دوران دیگرکمتر بوده و کاربردانهابصورت ساده و بدور از تعقیدو پیچیدگیست. شعربرخی ازشاعران سبک خراسانی از جمله فردوسی درنهایت فصاحت می باشد.

در سبک خراسانی انواع قالب های شعری چون قصیده ،غزل ،قطعه ،رباعی ، دوبیتی ،ترجیع بند و ترکیب بند دیده می شود . بنابر در شعر این دوران می توان موضوع های مخنلف چون توصیف طبیعت ،مدح ، هجو ، عشق ،پند اندرز،مرثیه و حماسه را دید اما  سرودن قصیده  های مدحی  واشعار حماسی بیش از سایر موضوع ها  رایج  بوده است.

به دلیل زندگی مرفه شاعران و آزادی نسبی ، انعکاس روح نشاط و شادمانی در بیشتر آثار شاعران این دوران وجود دارد  .و بیان شکوه وزاری در اشعار مسعود سعد سلمان و ناصر خسرو امری استثناییست.

 برخی از شاعران سبک خراسانی عبارتند از : فردوسی ، ناصرخسرو ، منوچهری دامغانی ،عنصری ، فرخی سیستانی،سنایی غزنوی و....  که از نمایندگان این سبک هستند.

 

 

نمونه هایی از شعر سبک خراسانی :

 

بوی جوی مولیان آید همی

                                 یاد یار مهربان آید همی

ریگ آموی و درشتی راه او

                                زیر ىایم ىرنیان آید همی

آب جیحون از نشاط روی دوست

                                    خنگ ما را تا میان آید همی

ای بخارا شاد باش و دیر زی

                                  میر زی تو شادمان آید همی

میر ماهست و بخارا آسمان

                                ماه سوی آسمان آید همی

میر سروست و بخارا بوستان

                                 سرو سوی بوستان آید همی

آفرین و مدح سود آید همی

                                  گر به گنج اندر زیان آید همی

                              

                                                ( رودکی )

 

1- جوی مولیان :رودخانه ای نزدیک بخارا

2-ریگ آموی : آمو و آمویه و آمون نام قدیمی رودخانه جیحون در مرز ایران و توران

3- برنیان : دیبای نگارین لطیف

4-خنگ :اسب سبید موی

5- دیر زی : بسیار بمان

6- میر : مراد امیر نصر بن احمد سامانی است این قصیده رودکی سبب شد این امیر بس از چند سال به بخارا باز گردد.

7- زی : سوی

 

 

 

به نام خداوند جان و خرد

                                          کزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جای

                                             خداوند روزی ده رهنمای

خداوند کیوان و گردان سپهر

                                             فروزنده ماه و ناهید و مهر

ز نام و نشان و گمان برترست

                                             نگارندهٔ بر شده پیکرست

به    بینندگان     آفریننده را

                                        نبینی   مرنجان دو  بیننده را

نیابد   بدو  نیز  اندیشه  راه

                                         که او برتر از نام و از جایگاه

سخن هر چه زین گوهران بگذرد

                                            نیابد بدو  راه  جان و  خرد

خرد گر سخن برگزیند همی

                                         همان را گزیند که بیند همی

ستودن نداند کس او را چو هست

                                         میان  بندگی را ببایدت  بست

خرد را و جان را همی سنجد اوی

                                      در اندیشهٔ سخته کی گنجد اوی

بدین آلت رای و جان و زبان

                                           ستود   آفریننده را کی  توان

به هستیش باید که خستو شوی

                                         ز گفتار   بی‌کار  یکسو  شوی

پرستنده باشی و جوینده راه

                                       به ژرفی به فرمانش کردن نگاه

توانا بود   هر که   دانا   بود

                                            ز   دانش   دل پیر   برنا   بود

از این پرده برتر سخن‌گاه نیست

                                        ز هستی مر اندیشه را راه نیست

 

 
                                                   (فردوسی)
 

               

 

زدانا شنیدم یکی داستان

                                خرد شد بدینگونه همداستان

که آهسته دل کی بشیمان شود

                                  هم آشفته را هوش دربان شود

شتاب و بدی کار اهریمن است

                                   بشیمانی و رنج جان و تن است

 

                                                              ( فردوسی )

     

   

 باد نوروزی همی در بوستان بتگر شود

                                          تا ز صنعش هر درختی لعبت دیگر شود

روی بند هر زمینی حله ی چینی شود

                                        گوشوار ه هر درختی رشته ی گوهر شود

چون حجابی لعبتان خورشید را بینی ز ناز

                                          گه برون آید ز میغ و گه به میغ اندر شود

افسر سیمین فرو گیرد ز سر کوه بلند

                                     باز مینا چشم و دیبا روی و مشکین بر شود

 

                                                              (  عنصری )

     

 

 

ناصرخسرو

                                           ناصر خسرو قبادیانی

 

 

 

نکوهش مکن چرخ نیلوفری را

                                 برون کن ز سر باد و خیره‌سری را

 

بری دان از افعال چرخ برین را

                                     نشاید ز دانا نکوهش بری را

 

همی تا کند پیشه، عادت همی کن

                                     جهان مر جفا را، تو مر صابری را

 

هم امروز از پشت بارت بیفگن

                                     میفگن به فردا مر این داوری را

 

چو تو خود کنی اختر خویش را بد

                                       مدار از فلک چشم نیک اختری را

 

به چهره شدن چون پری کی توانی؟

                                        به افعال ماننده شو مر پری را

 

بدیدی به نوروز گشته به صحرا

                                       به عیوق ماننده لالهٔ طری را

 

اگر لاله پر نور شد چون ستاره

                                     چرا زو نپذرفت صورت گری را؟

 

تو با هوش و رای از نکو محضران چون

                                       همی برنگیری نکو محضری را؟

 

نگه کن که ماند همی نرگس نو

                                       ز بس سیم و زر تاج اسکندری را

 

درخت ترنج از بر و برگ رنگین

                                        حکایت کند کلهٔ قیصری را

 

سپیدار مانده‌است بی‌هیچ چیزی

                                       ازیرا که بگزید او کم بری را

 

اگر تو از آموختن‌سر بتابی

                                    نجوید سر تو همی سروری را

 

بسوزند چوب درختان بی‌بر

                                 سزا خود همین است مر بی‌بری را

 

درخت تو گر بار دانش بگیرد

                                    به زیر آوری چرخ نیلوفری را

 

نگر نشمری، ای برادر، گزافه

                              به دانش دبیری و نه شاعری را

 

که این پیشه‌ها است نیکو نهاده

                                      مر الفغدن نعمت ایدری را

 

دگرگونه راهی و علمی است دیگر

                                       مرالفغدن راحت آن سری را

 

بلی این و آن هر دو نطق است لیکن

                                    نماند همی سحر پیغمبری را

 

چو کبگ دری باز مرغ است لیکن

                                    خطر نیست با باز کبگ دری را

 

پیمبر بدان داد مر علم حق را

                             که شایسته دیدش مر این مهتری را

 

به هارون ما داد موسی قرآن را

                                 نبوده‌است دستی بران سامری را

 

تو را خط قید علوم است و، خاطر

                                     چو زنجیر مر مرکب لشکری را

 

تو با قید بی اسپ پیش سواران

                                      نباشی سزاوار جز چاکری را

 

ازین گشته‌ای، گر بدانی تو، بنده

                                     شه شگنی و میر مازندری را

 

اگر شاعری را تو پیشه گرفتی

                                   یکی نیز بگرفت خنیاگری را

 

تو برپائی آنجا که مطرب نشیند

                                      سزد گر ببری زیان جری را

 

صفت چند گوئی به شمشاد و لاله

                                  رخ چون مه و زلفک عنبری را؟

 

به علم و به گوهر کنی مدحت آن را

                            که مایه است مر جهل و بد گوهری را

 

به نظم ا

/ 1 نظر / 148 بازدید
زمان

خیلی گویا و مفید بود. یک سوالی که همیشه در ذهن من بوده، این است که آیا در سبک های ادبیات فارسی، نثر هم می شود پیدا کرد؟ (به جز موارد معروف مثل گلستان سعدی یا کارهای ناصرخسرو). گاهی فکر می کنم ادبیات ما از نظر نثر، ضعف تاریخی دارد. حتی هنوز هم 50 درصد نوجوانان ما به یک سنی که می رسند، شاعر می شوند ولی 90 درصد جامعه نمی تواند یک انشای زیبا، یک مقاله خوب یا حتی یک نامه تاثیرگذار بنویسد!! موفق باشید. [گل]