جایگاه خرد در اندیشه فرزانه توس

 

  

جایگاه خرد دراندیشه فرزانه توس

 

 نویسنده : محمد علی دادخواه

 

 

زبان   و     دلت   با     خرد   راست    کن   

                 همی ران از آنسان که خواهی سخن                      

زبان   در    سخن    گفتن   آژیر   کن        

                       کمان    خرد   را    سخن     تیر   کن

 

      
چشم انداز

 

  این نوشته بر آن است تا یکی از درخشان ترین فرازهای شاهنامه فرزانه توس را بکاود.برای شناخت بیت گفتار فردوسی و کار سترگ او باید فراتر از چشم اندازمان ره سپریم، تا به ارزش های نهان والای حکیم توس راه یابیم. هر چند او می دانسته است که سیه کاران بد اندیش در پی تاریکی و  ستم هستند، دیدگاه خود را با دلیری و بخردی آشکار ساخته است. جان مایه سخن فردوسی در اساطیر ایران زمین است. این که چه چارچوبی این ساختار بلند را که در روزگاران دراز از گزند باد و باران رسته است و این که بنیاد کار سراینده شاهنامه چه بوده گرانیگاه این نگرش است. نگارنده برآن است که در کاوش  سروده های فرزانه  توس، نخست به چکامه هایی که از واژه "خرد" بهره  گرفته اند و بعد به گفتارهایی که تلویحا بدان اشاره رفته است، بپردازید. آیا به راستی خواست فردوسی آن بوده است که بایستگی پایبندی آدمی به خرد را نشان دهد و درست را از نادرست بنمایاند؟ سراینده  جاودان  توس در نخستین سروده  شاهنامه از دو ستون بنیادی آفرینش یاد می کند:
اهورامزدا و خرد و یا توانایی و دانایی.

 


 

خردبانی

 

  اما سزاست پیش از آنکه واژه خرد را بررسی کنیم، ره پوی شناخت آن باشیم؛ زیرا آگاهی نسبت به چیستی آن سنگ بنای این ساختمان است. بی گمان تا دانش شایسته درباره چیزی فراهم نباشد، برداشت، درک ودریافت آن نیز ممکن نخواهد بود.

 

   رواست به این نکته توجه کنیم که بیان ذات و ژرفای خرد کمتردرگفت وگوی اندیشه ورزان به چالش کشیده شده است. شاید بدان سبب بوده که در ترسیم چارچوب خرد از فلسفه یاد شده که این همان گرانیگاه خطرآفرینی است که به بررسی مو به موی مساله آسیب می زند؛ زیرا
برای خود فلسفه تا کنون تعریف دقیق و روشنی ارائه نشده است وبه این شناسایی کلان زیر واژه دوستار دانش نمی توان خرسند بود زیرا خیل بسیاری از افراد چون دانش آموز و دانش جو و دانشپذیر و دانشمند همگی در خانواده دانشیان هستند و فیلسوف هم نیستند.

   در صورتی که در دیگر دانش ها به چنین پیچ و تابی بر نمی خوریم مثلا علم مهندسی و هندسه از نقطه آغاز می شود و در پی آن خط را می شناسد و آنگاه زاویه را می کشد و بالاخره نشانی از حجم را بیان می دارد؛ پس برای روشن ساختن چیستی خرد به خانه فلسفه گام نهادن و
آگاهی خود را از فلسفه بالاتر بردن خیمه بر آب نهادن است.

 

   بجاست به دور از فلسفه و گفتار پیشینیان به چارچوب بنا و گفتار خرد بپردازیم.  خرد  آن توانایی ناپیدایی است که در درون هر انسان به ودیعه نهاده اند.این نیروی پر توان  پیوسته سرکش و سرافراز است و بر آن است تا به درون هر چیز سرک کشد و آن را بیابد و سره از ناسره باز شناسد.اگر این نیروی فراگیرکه راهبر اندیشه انسان است میدان یابد پرسشگر و پاسخ گویی را در روند زیستن آدمی بر می فرازد  تا در هنگام  توجه به هر چیز  گذشته، اکنون و آینده آن را از دیدگاه خود نپوشاند. گرانیگاه  گزینش درست و  اندیشه بجا،    گوش سپردن به ندای خرداست که در فرهنگ کهن   این سرزمین از بهمن  سرچشمه گرفته، با اهریمن درآویخته و با نادرستی و نیرنگ در ستیز است. آغاز بالیدن و   سرافرازی آدمی پیروی از خرد است.

 

اهورامزدا

 

به نام خداوند جان و خرد        

                           کزین برتراندیشه بر نگذرد1

 

   در اندیشه کهن و نگرش نیاکان ما ایرانیان، آفریننده جان و جهان را اهورامزدا گفته اند    و آهنگ آنان چنین بوده است که از واژه اهورامزدا این دو معنی شایسته و ارجمند در نهانخانه اندیشه آدمی جای گیرد.

 

   برگ های روز گاران گواه آن است که در ایران باستان، آیین های گوناگونی وجود داشته که با سپری شدن دوران ها و کوران رویدادها از زمین رخت بر بسته اند. برخی از باورمندان، سنگ و چوب را نیایش می کردند و گروهی نیروی زیست بوم را می ستودند  تا   سرانجام آیین مزدایی در همه ایران ریشه دواند ودرخشش تابناک بر هستی ایرانیان پرتو افکند  و  از این رهگذر نگرش فراگیر، ژرف و انسان گرا جایگزین اندیشه های پیشین شد.

 

   در نخستین دریچه ورود به این سرزمین، اندیشه اهورامزدا نمایان می شود، نامی که از آیین مزدایی به دین زرتشت راه یافت. این نگرش مزدایی، خواستاردگرگونی در بینش، روش  و کنش مردمان شد و در پرتوهمین روشنایی رخشنده بود که برداشت مردمان آن زمان  اندک اندک بر همه خدایان و خدایچه ها پیروز شد. مزدا در باور مردمان   "خود پنهان"  را   به کنکاش نشست و نیروی فراگیر و برتر توانایی های اهورامزدا را تنها آماج شایسته یک راه دانست و آن به کارگیری خردورزی بود. از آن پس آریاییان براین باور دل دادند   که    فقط توانایی و نیرویی شایسته ستایش است که در راه خرد و دانایی رهسپارد.  پیوند  این توان و اندیشه اهورامزدا نام گرفت. او خدای بزرگ و پروردگاری است تا دربرابر نادانی و خیره سری به مبارزه برخیزد. پشتوانه این پیکار بزرگ آدمی، خاستگاه خیر،  فراوانی،   و نیکی است که همه این ها در مهرجای می گیرد و نشانه عشق به رفتار خردورز است.

 

   اورمزدخردگرا، درست گرا نیز است و این خردوندی در همه آموزش ها وآیین مزدا آشکار است و تکاپوی آدمی را به سوی پاکی وزیبایی و شادی رهنمون می سازد. چنانچه   در   بن مایه اندیشه ایرانیان می خوانیم " کسی که گندم می کارد، شادی می افشاند".  شالوده    چنان اندیشه ای گویای آن است که همین زندگی زمینی باید از شور و سرزندگی و مهرلبریز شود.

 

بهزیستی، آسایش، آرامش، دوست داشتن ومهرورزیدن را به همراه آوردو دربرابرتنگدستی، گرسنگی، پلیدی و پلشتی  که  درماندگی تن وجان را  به همراه  دارد   بایستد.  این  تابش اهورامزدا بود که روشمندترین ساختار را به انسان  کهن آموخت و بزرگ ترین  انگیزه  او شد تا خرد را بدان سان بپذیرد که پرسشگری رابه ما بیاموزند و آگاهی را در دل و جانمان بنشانند. شکیبایی، آگاهی، شوریدگی،راستی، باور ومهرورزی پیامد آگاهی است  که از این روشنایی به دست می آید و برداشت و دریافت وآگاه بودن آریاییان را بارور و برتر می کند.

 

نگرش خردورز

 

دیدیم در بن مایه نگرش تمدن ایرانی،خرد، پایگاه هر گامی است. اگر این پایگاه  به  نیکی نهاده شدبار و بر آن فرخندگی است وگرنه پشیمانی و افسوس:

 

سرش راست برشد چو سرو بلند      

                                           به گفتار خوب و خرد کاربند 2

 

پس برای آن که آدمی سرافراز شود بایدچونان درخت، پایه استواری را برای خویشتن پی ریزد.

 

به بالای اوشاد باشد درخت   

                                       چو بیندش بینا دل ونیک بخت  3

 

   خرد  همان راز کامیابی است و آن کلید گشودن هر قفل است و پایه  هر بنیاد و مایه هر کامیابی.

در میان ایرانیان باستان این باوراستوار بوده است که یک چشم آدمی خورشید است و چشم دیگرش ماه ودر روشنایی روز و تاریکی شب به یاری نورافشانی خرد به هر مانعی   که برخورد کند راه  گذشتن از آن را بیابد و آن مانع را از سر راه خود بردارد چرا که  خرد فرمانروای جسم وجان است.

 

   هنرمند نیز بخردانه احساس آدمی را به گفت وگو می گیرد و از این رهگذر او را به کنش، روش ومنش نیک فرا می خواند.ازگل ولای زمین تا فراز آسمان ها آن جفتی که آدمی را کامیار وکامیاب می سازد خرداست. به گفته شاعر:

 

آنچه دانا کند کند نادان         

                               لیک بعد ازخسارت بسیار 4

 

   خرد آن  توانی است که فراتر از هرنیرویی ره یابی، کامیابی و آگاهی آدمی را راهبر می شود.

 

تازه و خندان نشود گوش هوش      

                                        تا ز  خرد  در نرسد  راز  نو 5

 

   این راز نو همان کلید وپایه و راه وآگاهی است که درجان آدمی بسان گنجی پنهان است؛ اگر با آن همراه شویم خویشتن یابی وآگاهی رابه همراه خواهد داشت که سرنوشت کار از نخست روشن است واگرآن را ازدست بنهیم افسوس پس ازآن تاوانی نخواهد داشت.

 

به یزدان که ما گر خرد داشتیم    

                                 کجا این   سرانجام بد   داشتیم 6

 

تاثیر خرد دربهتر زیستن

 

 

   آگاهی آدمی به خرد، این توان زندگی بخش، رودی زاینده را روان می سازد که در آن اندیشه ورزان، گام نو، راه نو وفردای روشن را درپی می ریزند. بر پایه چنین نگرشی، جامعه بی آنکه خود پشتگرمی وخویش یابی را در درون وبرون خویش ازدست دهند، به پیش می روند. باپشتگرم براین ستون آگاهی سازوبا افزایش گستره نگرش پیش رو یا جست وجوی دیگرپایگاه های اندیشه به گزینش وپیوند و بند وبست یک آرمان شهربه پیش گام برمی دارد.این نکته را نباید از یاد برد، که در پیشینه روزگاران، بسیاری از پرسش ها راه گشا ویاور آدمی به شمار آمده اند و گاه برپایه پرسش و گسترش پرسشگری  و تکلیف پاسخگویان، تدوین حکومت ها بر پایه ترازمندی شهروندی پدیدار شده است.خردمندی همانا پژوهش بی پایان در چگونه زیستن وچگونه بهتر زیستن و بسان ترازمندی امیدواروشادبودن است. گذشت روزگاران بر این داستان است که منش اندیشه کش در برابر روش اندیشه گرا در درازنای  زمان برهم
تاخته اند.  گروهی پرسشگری را نپذیرفته و پرسش ستیزی را  بر گزیده اند.  در هم تنیدن این اندیشه ها،  کار و هنجار فراگیر و خود هنجاری را  به همراه دارد.

 

 

 

شناخت فردوسی از جایگاه خرد در تمدن ایران زمین

 

 

 

   خرد گروهی وکنش بخردانه در دوره های گوناگون نشانه های گوانگونی دارد؛ اما با نگاهی به پژوهش های ریشه ای می توان به درست یا نادرست بودن آن پی برد.  با واکاوی تمدن ایران کهن سال می بینیم در هر دورانی که  برخرد پافشاری شده بر پایه  سگالش ها بوده، بهروزی وسر فرازی را برای مردمان به ارمغان آورده است.از سوی دیگر،هرگاه مردمان ازخرد به دور افتاده اند رویدادهای تلخ تاوان ناپذیری بر آنها روی کرده است. این رویدادها را در همه تمدن ها و فرهنگ های بزرگ می توان دید؛ همان سان که اگر به پیشینه یونان و روم  باستان  بنگریم، در می یابیم با  پیشرفت ها و خدماتشان  به بشریت در مواردی  جان آدمیانی را که دربرابر سر سپردگی و بردگی ایستادگی کرده اند به سادگی نا دیده گرفته اند( و بدینسان دیدیم که ناپلئون در جنگ بوفالو به جای هر تخته  سنگ از تن  سربازان  بهره جست). فرهنگ و تمدن کهن سال ایران نیز که دربین فرهنگ ها وتمدن های پیشین، ازتاثیرگذارترین
یک   پایه های 
فکری فرهنگی است و در پیشرفت تازیان بسیار چشم گیر بود. در مواردی که گمراه قدرت نشد و در سایه قدرت خرد فردی و
جمعی  که سایه گستر یکان یکان آدمیان به شمار آمده پای به بیشه فرزانگی نهاد، توانست جوهر خود را آشکار سازد.

 

   این سرمایه هنگام در هم تنیدن اندیشه ودویدن نگرش ها نگاه به تندرستی همگان دارد و دراین داد و ستد جان آدمی در ستایش خرد همواره بر زورمندی وستمگری ارزشمندتر بوده و پای درپی  جهان خردورزانه ای داشته است که با  پرورش منش اندیشه ورز به گفت و گو پرداخته است، از کنش خردسوز دوری گزیده و پیروزی را تنها در میدان نبرد در راه انیشه های مردم گرا یافته است، زیرا پایه نخست این جهان بینی اندیشه و پرسایی است و پرداخت این کشتگاه میان کاوی وشناخت ودریافت درست حقوق آدمی است.  فردوسی با  شناخت این راز، آگاهانه و به  دور از پیشداوری خودخواهانه و زیان بار،  به آفرینش اثر جاودانه  خود دست یافته است.

 

 

 

پشتوانه اندیشه فردوسی در ستایش خرد

 

 

 

   بسیاری ازسروده ها که از نهاد  سراینده شاهنامه برآمده است،  ریشه در روش،  منش و اندیشه ایرانیان کهن دارد. رویکرد به آیین
برخورد آدمیان با یکدیگر، به گرامی داشت جان آدمی، به پرستاری فرودستان، به دوری از آرزوهای دور و دراز، به گرامیداشت هستی جانداران، به شب های پرشکوه وروزهای شادی در شاهنامه درخشان است. اما باز هم این ها جان مایه بنیادی اندیشه فرزانه توس نیست. اندیشه فردوسی بر ستون سترگ خرد بانی استوار است وشالوده آن پاس داشت آدمی است. بی گمان فردوسی دل در آتش مهر و نگاه به تمدن سده های پیشین و باورهای باستان داشته است:

   خداوند پس ازآن که در شش روز جهان را آفرید در هفتمین روز آدمی را بر زمین و زمان سروری داد، اما پیش از آفرینش آدم از فرشتگان پرسید نخست کدام اندام آدمی را بیافرینم که فرشتگان درآغاز پا،دست وسپس دل آدمی را پیشنهاد کردند و پروردگار هیچ یک را نپذیرفت وگفت نخست باید خرد او را آفرید. 7

   آبشخور اندیشه فردوسی در باور نیاکان ما پیروزی درونی اندیشه، این سرمایه بی پایان بنیاد پرسش گری، و برنایی آن در برابر رخدادها بوده و به پیروی از آن، روشنگری گریزناپذیر را درایران( این سرزمین یزدان گزیده ) به همراه داشته است.

آسیب مردمان هنگامی درون گیر شده و دل مشغولی آنان به دیگر آدمیان جامعه راه  یافته است که اجازه  گفتن، پرسیدن و چند و چونی رفتار حکومت ها را نیافته اند و این  مخاطره آمیزترین آسیبی است که در بین تمدن های باستان رخ نموده. فردوسی با نگرش به این پیامد های آسیب ساز بر این  مبادی پا فشرده که اگر خردمندی برهر کس سایه افکنده می تواند به زیست برتر دست یابد.

   بیت زیر نمونه کاملی است برای آنکه روشن شود خداوند شاهنامه تا کدامین مرز خرد را برتر و ارجمند دانسته است:

 

 خرد بهتر از هر چه ایزدت داد   

                                   ستایش خرد را به از راه داد 8

 

   در پی بررسی اندیشه ایرانیان کهن به روشنی در می یابیم که راستی، نیکی، بخردی، شادی ومهرورزی از اندیشه اهورایی آریایی است.( خداوند دانا و توانا و خردمند) در این دبستان،خردبانی و خردورزی بنیاد هر کاراست و کنش و روش تنها ریشه در این کشتزاردارد.  دربرخورد  فلاسفه یونان  با نگرش و برداشت اندیشه ورزانشان جای هیچ دو دلی نیست   که سقراط و افلاطون و ارسطو با اندیشه زرتشت آشنا بودند و نگرش ایران کهن را کاویدند.

 

 

خرد سردفتر شاهنامه

 

 

 

دشمنان بیشمار و دوستان بی نام و نشان که برکمینگاه نابودی این زبان نشسته وزیبایی رازو رمزهای آن را نشانه گرفته بودند تا آنجا که به دروغ حدیثی می گفتند که در آن پارسی گفتن در برابرزبان تازی گناه بود. در این دوران بود که فردوسی با نگرشی خردورزانه گام های خردسوز آنان را
برانداخت و با روشن ساختن چراغ   فرزانگی به پاسداری از این    کیان ارجمند برخواست.پس به آزادی زبان پارسی و بالندگی و شکوفایی آن از پلیدی ها پرداخت و ساختاری نو وسازواره ای تازه در انداخت وایران و ایرانیان را وامدار خود ساخت. 9

   اگر پس از او به گلستان سعدی راه یافتیم و خمسه  نظامی را دیدیم و  سیبستان  مولوی  را چشیدیم، همه برخواسته از آن درخت تناوری است که  فردوسی کاشت و میوه های    شادی ریز آن در جای جای کشتگاه های دیگرسرایندگان بالید و ثمره آن اندیشه فرزانه را روشن و آشکار ساخت.

 

 

خرد و شکیبایی در شاهنامه

 

 

 

   از دریچه چشم فردوسی انسان کامل، انسان روشن بین و مهرورز و فرزانه و بخردی است که تا پای بر این پله نگذارده است، دستخوش کاستی و نارسایی است.

/ 0 نظر / 59 بازدید