دانستنی ها

واژه ی "بانک " و"چک" ،واژگانی ایرانی است. چک از دستاوردهای بانکداری است و کهن ترین گواهی که از چک و بانکداری در دست است به روزگار هخامنشیان می رسد . بنا به گفته ی دکتر "شیرین بیانی" که از رخدادنگاران و پژوهشگران کشورمان است ،بانکداری پیش از اسلام ،به ویژه در زمان ساسانی ارزش بالایی داشته است .جاهایی همچون بانک های امروزی داشته ا یم گه در آنها کارهای بانکی همچون قرضه ، برات ،چک و ...انجام  می شده است . کهن ترین شکل بانکداری را در "میان رودان "در زمان هخامنشیان سراغ داریم که بزرگترین مرکزسکونت یهودیان بود و در آنجا یهودیان کارهای بانکداری را بر دوش داشتند .مدارکی هم از این دست به دست آمده که کاملا حکم چک دارد . واژه "بانک "هم در آن زمان رواج داشت  و واژه ی"چک" نیز از همان روزگار متداول شده که تا امروز بر جای مانده است .در نوشته های زمان ساسانی به زبان پهلوی ،واژه چک را داریم و همین واژه از ایران به زبان های دیگر جهان راه یافته است .بی گمان چک در درازای تاریخ ،روندی داشته است اما روند آن را نمی دانیم.

 

منبع:  کانون تاریخ فرهنگسرای شفق -فصلنامه شماره10 زمستان 1390

/ 0 نظر / 8 بازدید