نکته هایی در باره درست نویسی (3)

 

 1-   گاهی واژه  عربی اثر ، در زبان فارسی به عنوان جمع  ، بصورت اثرات بکار می رود و درست نیست . زیرا بر طبق قاعده صرف زبان عربی ، مصدرهایی که  سه حرف یا کمتر دارند با «ات» جمع بسته نمی شود . در ضمن بهتر است واژه های غیر فارسی را هم با علامت های «ها» و «ان» جمع بست .پس  به جای آثار و اثرات ،  واژه اثرها را بکار ببریم.

 

 

2- «اَخَوان » به فتح اول ودوم ، تثنیه «اَخ » به معنی دو برادر است . این واژه در زبان فارسی به معنی برادران بکار می رود . ولی «اِخوان » به کسر اول و سکون دوم ، است .مثل :  « اِخوان الصفا » و «اِخوان المسلمین » .

 

3-واژه  فارسی«اَرابه»  یا  «اَراده »به معنای گاری است .و معرب آن «عَرابه » می باشد و املای آن به هر دو شکل درست است.

/ 0 نظر / 8 بازدید